Anvisning om hantering av anmärkningar till verksamhetsenheter inom social- och hälsovården

Klientens och patientens rätt att göra en anmärkning

Klienter och patienter som är missnöjda med en tjänst, tjänstens kvalitet eller anknytande bemötande har rätt att göra en anmärkning. Inom socialvården görs en anmärkning till den ansvariga personen vid verksamhetsenheten inom socialvården eller till socialvårdens ledande tjänsteinnehavare. Inom hälso- och sjukvården görs en anmärkning till den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården.

En anmärkning kan förutom av klienten eller patienten göras även av dennes anhöriga, en annan närstående eller en laglig företrädare. Verksamhetsenheten ska informera klienter och patienter om deras rätt att göra en anmärkning och ombesörja att lämnandet av en anmärkning är möjligast smidigt. Anmärkningar ska huvudsakligen göras skriftligt, men av särskilda skäl kan de även göras muntligt.

En anmärkning ska besvaras inom en skälig tid

Den ansvariga personen vid en verksamhetsenhet, socialvårdens ledande tjänsteinnehavare eller den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvården ska ombesörja att anmärkningen hanteras på ett tillbörligt sätt och utan dröjsmål. Detta innebär att anmärkningen registreras som inkommen och att utredningen av ärendet inleds utan dröjsmål. En anmärkning ska besvaras skriftligt och motiverat med beaktande av rätten till information inom en skälig tid, som huvudsakligen anses vara en månad. Om ärendet kräver omfattande utredningsarbete, kan en skälig svarstid vara två månader. Ju större betydelsen för beslutets utfall är för den berörda partens dagliga liv, desto fortare ska ärendet handläggas. Se vad ett bra svar på en anmärkning innefattar vid punkten Vanliga frågor om anmärkningar.

Fortsatta åtgärder

Med hjälp av ett bra svar på en anmärkning kan en arbetsdryg och tidskrävande myndighetsbehandling undvikas. Anmärkningar ger även information om hur egenkontrollen kan utvecklas.

Om man under hanteringen av en anmärkning uppdagar att det i verksamhetsenhetens eller en yrkespersons verksamhet föreligger faktorer eller verksamhetspraxis som äventyrar klient- eller patientsäkerheten, ska man omedelbart ingripa i saken genom egenkontrollåtgärder och åtgärda verksamheten till tillämpliga delar. Välfärdsområdet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ska även utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om missförhållanden och brister som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten och som framkommit i en serviceproducents eller dennes underleverantörs verksamhet.

Vanliga frågor om hanteringen av en anmärkning

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per telefon 0295 209 444 
(tillsyn över hälso- och sjukvården)
klockan 9–11

Per telefon 0295 209 299
(tillsyn över socialvården)
klockan 9–11