Arbetsfördelning och samarbete i fråga om yrkesrättigheter i certifikattjänsterna inom social- och hälsovården

Valvira

 • beviljar, begränsar eller återkallar yrkesrättigheter inom social- och hälsovården
 • upprätthåller uppgifter i centralregistret över yrkesutbildade personer
 • lämnar ut aktuella uppgifter om yrkesrättigheters giltighet i den offentliga informationstjänsten
 • lämnar ut giltighetstider för yrkesrättigheter åt MDB till systemet för beställning av certifikatkort (Vartti)
 • lämnar ut aktuella uppgifter om yrkesrättigheter i roll- och attributtjänsten
 • övervakar kund- och patientdatasystemen enligt kunduppgiftslagen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 • svarar för identifikations- och certifikattjänsterna i samband med informationssystemtjänsterna
 • upprätthåller certifikattjänsterna inom social- och hälsovården
 • producerar de servercertifikat som behövs för Kanta-tjänsterna åt serviceproducenter och apotek samt leverantörerna av deras informationstekniska tjänster
 • administrerar spärrtjänsten för certifikat.

Tjänsteproducenter inom socialvården eller hälso- och sjukvården

 • ansvarar för informationssäkerhetsplanen för de informationssystem inom socialvården som används för behandling av kunduppgifter och patientuppgifter 
 • ansvarar för förvaltningen av behörigheter för de system som tjänsteproducenten använder och för att personen har sådana gällande yrkesrättigheter som krävs för att utöva yrket
 • se till att certifieringspraxis utarbetad av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata följs
 • se till att verksamhetsenhetens tekniska stöd ger användarna på verksamhetsenheten anvisningar om användning av informationssystem.

Apotek

 • ansvarar för funktionen och användningen av apotekssystemet (informationssäkerhetsplan) 
 • ansvarar för giltigheten av yrkesrättigheterna för sin egen personal och för förvaltningen av deras behörigheter.

Folkpensionsanstalten (FPA)

 • ansvarar för upprätthållandet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna. 
 • Institutet för hälsa och välfärd 
 • styr informationshanteringen för social- och hälsovården genom informationsarkitektur, operativ planering, föreskrifter, anvisningar och specifikationer. 

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

 • svarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av informationshanteringen inom sitt ansvarsområde och för finansieringen av betydande nationella projekt.