Tobaksprodukter

Tobakslagen innehåller olika begränsningar för tillsatsämnen och egenskaper hos tobaksprodukter. 

Med tobaksprodukter avses produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak. Tobaksprodukter kan indelas i rökfria tobaksprodukter och tobaksprodukter avsedda för rökning. Tobaksprodukter för rökning är bland annat cigaretter, rulltobak och cigarrer. Rökfria tobaksprodukter är till exempel nässnus och tobak för användning i munnen (snus), som dock inte får säljas eller på annat sätt överlåtas eller förmedlas i Finland. Beroende på deras egenskaper kan upphettade tobaksprodukter vara rökfria eller tobaksprodukter avsedda för rökning.

Krav som gäller tobaksprodukter

Det är förbjudet att detaljhandla med och på annat sätt överlåta följande: 

  • tobaksprodukter med tillsatser som syftar till att ge intrycket att produkterna innebär hälsofördelar eller mindre hälsorisker än andra tobaksprodukter,
  • tobaksprodukter med stimulerande ämnen eller andra tillsatser som syftar till att ge intryck av energi och vitalitet,
  • tobaksprodukter med tillsatser som färgar utsläpp,
  • tobaksprodukter vars tillsatser har CMR-egenskaper (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska) i obrännbar form
  • tobaksprodukter som innehåller tillsatser i sådana mängder att de på ett betydande eller mätbart sätt ökar tobaksproduktens toxiska eller beroendeframkallande effekter eller CMR-egenskaper under användningsfasen.
  • Tobaksprodukter för rökning med tillsatser som underlättar upptag av nikotin eller inhalering av rök får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenten.

Dessutom är det förbjudet att sälja eller på annat sätt överlåta cigaretter, rulltobak och upphettad tobaksproduct till konsumenter,

  • där tobaken har karakteristisk doft eller smak
  • där någon del innehåller smakämnen så att produktens doft, smak eller rökstyrka kan ändras
  • vars filter, papper eller patron innehåller tobak eller nikotin