Tjänster för barnfamiljer, barnskyddet och familjerättsliga tjänster

Syftet med tjänster för barnfamiljer är att stödja barnfamiljer och föräldraskap samt främja barnens individuella uppväxt och positiva utveckling. Barnskyddets uppgift att trygga rätten för barn och unga som behöver särskilt skydd till en trygg uppväxtmiljö och en balanserad och mångsidig utveckling. Familjerättsliga tjänster tryggar barnens rätt till vårdnad och underhåll, tryggar makars rätt till underhåll samt stöder familjer i adoptionsärenden och konfliktsituationer.

Tjänster inom välfärdsområdet

Tjänster för barnfamiljer, barnskyddet och familjerättsliga tjänster utgör socialvård som faller inom välfärdsområdets organiseringsansvar och övervakas av regionförvaltningsverken och Valvira.

Tjänsterna för barnfamiljer innehåller samhällsomfattande tjänster med låg tröskel som syftar till att stödja barns uppväxt och utveckling samt föräldraskap i ett tidigt skede. En barnfamilj som ansöker om socialvård kan via de samhällsomfattande tjänsterna för barnfamiljer få övergripande stöd till exempel för barnets uppväxt och utveckling, fostringsfrågor, ekonomisk utkomst och behov av social rehabilitering. Tjänsterna utgör en helhet som syftar till att stödja klienten på ett övergripande sätt.

Stödåtgärderna inom barnskyddet kompletterar de tjänster som tillhandahålls inom de samhällsomfattande tjänsterna när de samhällsomfattande tjänsterna inte i tillräcklig utsträckning kan främja en gynnsam utveckling och välfärd som är förenlig med barnets bästa. Barnskyddet omfattar stödåtgärder inom den öppna vården, omhändertagande och vård utom hemmet samt eftervård. Barnskyddet omfattar alla tjänster och stödåtgärder som med stöd av barnskyddslagen ordnas för barnet och dess familj.

Familjerättsliga tjänster omfattas innehållsmässigt av familjerätten, varav en stor del hänför sig till barnatillsyningsmannens uppgifter. Frågor om adoption och behov av stöd hos makar i skilsmässo- och konfliktsituationer är också en del av innehållet i familjerättsliga tjänster.

Bedömning av servicebehovet och utredning av barnskyddsbehovet

Ett barns behov av brådskande hjälp ska alltid bedömas omedelbart. Dessutom görs i regel en bedömning av servicebehovet för barnet, som ska inledas utan dröjsmål och slutföras utan obefogat dröjsmål. Om ett barn behöver särskilt stöd eller om ett barnskyddsärende som gäller barnet är anhängigt, ska bedömningen av servicebehovet inledas senast den sjunde vardagen efter det att ärendet anhängiggjorts, och det ska vara klart senast tre månader efter att det anhängiggjorts. När lagen förutsätter det utreds i samband med bedömningen av servicebehovet även barnets behov av barnskydd.

Beslutstidsfristen på tre månader innebär inte att beslutet kan skjutas upp i en situation där ärendet kan avgöras. Om ett ärende kan avgöras ska ett beslut fattas omedelbart. En myndighet kan inte överföra den utrednings- och beslutsskyldighet som ankommer på myndigheten till exempel på grund av att ärendehanteringen är överbelastad eller att personalen är otillräcklig.

På basis av bedömningen av servicebehovet utarbetas i regel en klientplan för barnet. Klientplanen ska ses över vid behov och inom barnskyddet minst en gång om året.

Maximalt antal klienter för socialarbetare inom barnskyddet

Enligt barnskyddslagen är det maximala antalet klienter inom barnskyddet 35 barn fram till utgången av 2023, och från och med början av 2024 30 barn per socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter. Barnskyddslagen förutsätter att klientantalet per socialarbetare granskas separat för varje enskild socialarbetare.