Ansökan om användningstillstånd för industrialkohol

Med industrialkohol avses för undervisnings-, forsknings- eller industribruk avsedda alkoholdrycker, sprit eller andra alkoholpreparat som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol. Tillståndet för köp och användning av industrialkohol söks hos Valvira.

Ansök om tillståndet i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst. 

Ange i tillståndsansökan alkoholens användningsändamål och årliga behov samt användningsställets läge. Användningstillståndet är specifikt för varje verksamhetsställe och i tillståndet antecknas förutom tillståndshavarens och verksamhetsställets namn och adress även typen av alkohol, det användningsändamål som godkänts för alkoholen och årskvoten.

Handläggningstiden är från fall till fall, men användningstillståndsärendena behandlas i genomsnitt inom två veckor efter att ansökan inkommit. Beslutsavgiften för tillståndsbesluten bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning och är 300 euro för ansökningar som inkommit senast den 31 december 2025.