Egenkontroll vid försäljning av tobaksprodukter och motsvarande produkter

En näringsidkare som säljer tobaksprodukter, tobakssurrogat, röktillbehör, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor ska göra upp en plan för egenkontroll och genomföra den.

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om handel med tobaksprodukter och motsvarande produkter. Enligt förordningen ska en näringsidkare som säljer produkter utse åtminstone en person som är ansvarig för egenkontrollen och som har hand om det praktiska utförandet av de uppgifter som hänför sig till planen för egenkontroll. Enligt förordningen ska försäljningsställets plan för egenkontroll innehålla uppgifter om den person som ansvarar för egenkontrollen samt en förteckning över de produktgrupper som egenkontrollen gäller. 

Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av hur man säkerställer att

  • produkter med åldersgräns inte överlåts till personer under 18 år
  • det har gjorts anmälningar enligt tobakslagen om produkter som är till salu 
  • detaljhandelsförpackningarna för produkter som är till salu överensstämmer med tobakslagen

Näringsidkaren kan göra upp planen för egenkontroll fritt formulerad eller använda Valviras mall för planen för egenkontroll. Du hittar mallen i slutet av denna sida. Planen för egenkontroll kan även utarbetas i elektronisk form och den kan kombineras med livsmedelslokalens andra planer för egenkontroll. Planen för egenkontroll ska vara tillgänglig som en helhet för de anställda på försäljningsstället. Dessutom ska planen för egenkontroll hållas uppdaterad och uppdateras vid behov.

Anteckningar i planen för egenkontroll

Följande anteckningar ska göras i planen för egenkontroll:

  1. genomförd introduktion av nyanställda,
  2. problem vid försäljningen i samband med ålderskontroller samt misstankar om förmedling
  3. åtgärder som vidtagits med anledning av problemsituationer och myndighetskontroller.

I restauranger med utskänkningsrättigheter eller personalrestauranger eller motsvarande försäljningsställen där kunderna endast undantagsvis är under 18 år, kan införandet av ovan nämnda uppgifter göras genom att det i planen för egenkontroll skrivs en sammanställning av iakttagelserna under året.

Registreringarna ska förvaras under det innevarande kalenderåret och de två därpå följande kalenderåren.

Vanliga frågor om egenkontrollen