Dataskydd vid Valvira

Behandlingen av personuppgifter på Valvira grundar sig i regel på de skyldigheter som Valvira har enligt lag, uppgifter av allmänt intresse och utövning av offentlig makt. Valvira behandlar alltid personuppgifter enligt de principer för dataskydd som fastställs i lagstiftningen.

Valvira iakttar följande principer vid behandlingen av personuppgifter:

 • Personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
 • Personuppgifter samlas in och behandlas enbart i ett visst uttryckligt och lagligt syfte. I princip får personuppgifter endast behandlas för angivna ändamål och så länge som behandlingen är nödvändig med tanke på ändamålet och lagstiftningen.
 • Endast nödvändiga personuppgifter samlas in, det vill säga att behandlingen av personuppgifter minimeras.
 • Personuppgifterna uppdateras alltid vid behov. Inexakta, föråldrade och felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål antingen på Valviras initiativ eller på den registrerades begäran.
 • Personuppgifter ska förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Lagringstiderna för handlingar som innehåller personuppgifter anges i Valviras datastyrningsplan.
 • Personuppgifter behandlas konfidentiellt och säkert. Personuppgifter lämnas endast ut i enlighet med lagstiftningen eller enligt personens samtycke. I dataskyddsbeskrivningarna har de registrerade informerats om normalt utlämnande av uppgifter.

Offentlighetsprincip

Personuppgifter lämnas ut till den som begär dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifterna och handlingarna är offentliga ifall de inte i lag uttryckligen har fastställts som sekretessbelagda.

Uppfyllande av den registrerades rättigheter

Som registrerad har du bland annat rätt att

 • få veta om Valvira behandlar dina personuppgifter
 • få kopior av dina personuppgifter, om Valvira behandlar dina personuppgifter
 • begära rättelse av felaktiga eller föråldrade uppgifter
 • begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter eller göra invändning mot behandlingen av uppgifter i vissa situationer.

När vi behandlar uppgifter om dig på grundval av en lagstadgad förpliktelse, ett uppdrag av allmänt intresse eller utövning av offentlig makt, har du i regel inte rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas. I vissa situationer behandlar vi uppgifter om dig på grundval av ditt samtycke. Då har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

För att den registrerades rättigheter ska kunna tillgodoses krävs det att vi kan identifiera dig i informationsmaterialet. För att säkerställa ditt dataskydd kan vi be dig styrka din identitet när du utövar dina rättigheter. Vi besvarar i regel din begäran inom en månad från det att du framställde den.

I Valviras dataskyddsbeskrivningar anges en kontaktperson av vilken du kan begära information om behandlingen av dina personuppgifter. Valviras dataskyddsbeskrivningar innehåller mer information om dina dataskyddsrättigheter och anvisningar om hur man gör för att tillgodose rättigheterna.

 

Övervakning av dataskyddet på Valvira

Valviras verksamhet som personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen övervakas bland annat av Valviras dataskyddsombud och av dataombudsmannens byrå, som är en nationell tillsynsmyndighet som övervakar dataskyddet. Dessutom övervakar riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern lagligenligheten i Valviras verksamhet som myndighet.

Valviras dataskyddsombud övervakar inte andra myndigheters eller personuppgiftsansvarigas verksamhet i dataskyddsfrågor. När det gäller andra myndigheter eller personuppgiftsansvariga kan du kontakta den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud, direkt den personuppgiftsansvarige eller den myndighet som i övrigt utövar tillsyn över dess verksamhet, till exempel dataombudsmannens byrå.

Om du har frågor om dina dataskyddsrättigheter som registrerad eller om behandlingen av dina personuppgifter på Valvira, kan du alltid kontakta Valviras dataskyddsombud.

Kontakta oss

 • Jukka Tuomela
  Valviras dataskyddsombud
  0295 209 436
 • Dataombudsmannens byrå
  PL 800, 00531 Helsinki
  029 566 6700 (växel)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Personuppgiftsansvarig
  PL 43, 00521 Helsinki
  0295 209 111 (växel)