Tietosuoja Valvirassa

Henkilötietojen käsittely Valvirassa perustuu pääsääntöisesti Valviralle laissa säädettyihin velvoitteisiin, yleisen edun mukaisiin tehtäviin ja julkisen vallan käyttöön. Henkilötietoja käsitellään Valvirassa aina lainsäädännössä määriteltyjen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.

Valvira noudattaa seuraavia periaatteita henkilötietojen käsittelyssä:

 • Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
 • Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Lähtökohtaisesti henkilötietoja saa käsitellä vain ilmoitettuja tarkoituksia varten ja vain niin kauan, kun käsittely on käyttötarkoituksen ja lainsäädännön kannalta tarpeellista.
 • Henkilötiedoista kerätään vain tarpeelliset tiedot eli minimoidaan henkilötietojen käsittely.
 • Henkilötietoja päivitetään aina tarvittaessa. Epätarkat, vanhentuneet ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä joko Valviran omasta aloitteesta tai rekisteröidyn pyynnöstä.
 • Henkilötietoja säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen säilytysajat on määritelty Valviran tiedonohjaussuunnitelmassa.
 • Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Henkilötietoja luovutetaan vain lainsäädännön mukaisesti tai henkilön suostumukseen perustuen. Tietojen säännönmukaisista luovutuksista on kerrottu rekisteröidyille tietosuojaselosteissa.

Julkisuusperiaate

Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

Rekisteröitynä sinulla on muun muassa oikeus

 • saada tietää, käsitteleekö Valvira henkilötietojasi
 • saada jäljennökset henkilötiedoistasi, jos Valvira käsittelee henkilötietojasi 
 • pyytää virheellisten tai vanhentuneiden tietojesi korjaamista
 • pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa sitä tietyissä tapauksissa.

Kun käsittelemme tietojasi lakisääteisen velvoitteen, yleisen edun mukaisen tehtävän tai julkisen vallan käytön perusteella, sinulla ei pääsääntöisesti ole oikeutta pyytää tietojesi poistamista. Joissain tapauksissa käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella. Tällöin sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen edellyttää, että voimme tunnistaa sinut tietoaineistosta. Tietosuojasi varmistamiseksi voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi, kun käytät oikeuksiasi. Vastaamme sinulle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Valviran tietosuojaselosteissa on mainittu yhteystaho, jolta voit kysyä henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoja tietosuojaoikeuksistasi sekä toimintaohjeet niiden toteuttamiseksi löydät Valviran tietosuojaselosteista.

Tietosuojan valvonta Valvirassa

Valviran toimintaa tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä valvovat muun muassa Valviran tietosuojavastaava sekä tietosuojan kansallisena valvontaviranomaisena toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Lisäksi Valviran toiminnan lainmukaisuutta viranomaisena valvovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri.

Valviran tietosuojavastaava ei valvo muiden viranomaisten tai rekisterinpitäjien toimintaa tietosuoja-asioissa. Niiden osalta voit olla yhteydessä kyseisen rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan, suoraan rekisterinpitäjään tai sen toimintaa muutoin valvovaan viranomaiseen, kuten tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaoikeuksistasi rekisteröitynä tai henkilötietojesi käsittelystä Valvirassa, voit aina olla yhteydessä Valviran tietosuojavastaavaan.

Ota yhteyttä

 • Jukka Tuomela
  Valviran tietosuojavastaava
  0295 209 436
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, 00531 Helsinki
  029 566 6700 (vaihde)
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), rekisterinpitäjä
  PL 43, 00521 Helsinki
  0295 209 111 (vaihde)