Väliaikainen ja satunnainen työskentely

Terveydenhuollon ammattihenkilönä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Jos haluat tarjota terveydenhuollon palveluja väliaikaisesti ja satunnaisesti Suomessa, sinun pitää tehdä siitä ennakkoilmoitus Valviralle.

Sinun pitää olla EU- tai ETA-valtion kansalainen ja toiseen EU- tai ETA-valtioon laillisesti sijoittautunut ammattihenkilö. Lisäksi sinulla pitää olla laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti terveydenhuollon ammattia tai käyttää suojattua ammattinimikettä toisessa EU- tai ETA-valtiossa.

Huomioithan, että toiminta ei täytä väliaikaisuuden tai satunnaisuuden vaatimusta, jos sitä voidaan pitää luonteeltaan vakiintuneena ja jatkuvana. Toiminta voidaan tulkita sijoittautumiseen rinnastettavaksi erityisesti silloin, jos toimijan tarkoituksena voidaan katsoa olevan sijoittautumiseen liittyvien vaatimusten kiertäminen. Valviran linjauksen mukaan ammatinharjoittaminen on väliaikaista ja satunnaista, jos sitä tehdään enintään kolme (3) päivää kuukaudessa. Valvira kuitenkin arvioi tapauskohtaisesti, täyttyykö väliaikaisuuden ja satunnaisuuden vaatimus.

Ilmoitus on voimassa 12 kuukautta. Ilmoitus pitää uusia, jos aiot jatkaa väliaikaista ja satunnaista työskentelyäsi tai jos toimintasi muuttuu merkittävästi. Toimita näissä tapauksissa asiaan liittyvät asiakirjat ja selvitykset välittömästi Valviraan.

Jos olet sairaanhoitaja, fysioterapeutti tai proviisori, voit hakea eurooppalaista ammattikorttia. Ammatinharjoittajalle myönnetty eurooppalainen ammattikortti (EPC) toimii tässä tarkoitettuna ennakkoilmoituksena. Yllä mainittuja asiakirjoja ja tietoja ei sinun tarvitse tällöin toimittaa erikseen.

Ennakkoilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta työskentelystä

Täytä ennakkoilmoitus (pdf). Ilmoituksen pitää sisältää seuraavat tiedot: palvelujen laatu, tarjoamisaika ja -paikka, tieto palveluntarjoajan vakuutusturvasta tai vastaavasta henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta ammatillista vastuuta koskevasta suojasta ja ilmoitus suomen tai ruotsin kielitaidosta.

Ilmoituksen käsittelyaika alkaa kulua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet Valviraan.

Lähetä ilmoitus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Huomaathan, että sähköpostia ei suositella salassa pidettävien tietojen lähettämiseen. Voit lähettää turvapostia Valviran turvaviestipalvelun kautta.  Lue lisää aineiston toimittamisesta sähköpostilla Valviraan verkkosivultamme.

Hakemuksen käsittely Valvirassa on maksullista. Peruutetusta hakemuksesta peritään myös maksu. Lähettämällä hakemuksen sitoudut maksuihin. Tarkistathan hinnat sivun alaosasta kohdasta Maksut.

TAI lähetä täytetty ilmoitus liitteineen postilla osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PL 43
00521 Helsinki

Liitä ilmoitukseen kopiot seuraavista asiakirjoista:

  1. Passi tai henkilökortti (eli kansalaisuuden ja henkilöllisyyden todistava asiakirja)
  2. Tutkintotodistus. Jos olet erikoislääkäri, liitä ilmoitukseen myös lääkärin peruskoulutuksesta saamasi tutkintotodistus.

    Seuraavat kohdissa 3–4 mainitut liitteet voivat olla tarpeen hakemuksen ratkaisemiseksi. Valvira voi tarkistaa kyseiset tiedot suoraan EU- ja ETA-valtioiden toimivaltaiselta viranomaiselta, eikä sinun tarvitse toimittaa näitä asiakirjoja. Tarkistaminen saattaa viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Jos Valvira ei saa tietoja toimivaltaiselta viranomaiselta, sinun tulee toimittaa kyseiset todistukset itse.
  3. Todistus siitä, ettei oikeuttasi harjoittaa ammattia ole rajoitettu tai poistettu (esimerkiksi Certificate of Current Professional Status). Todistus ei saa olla saapuessaan yli kolme kuukautta vanha. Todistus pitää toimittaa kaikista niistä maista, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia. TAI Jos haluat, että Valvira tarkistaa oikeuden suoraan toimivaltaiselta viranomaiselta, ilmoita kaikki maat, joissa sinulle on myönnetty oikeus harjoittaa ammattia.
  4. Toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, miten ammattipätevyytesi vastaa ammattipätevyysdirektiivin 2005/36/EY vaatimuksia.
  5. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset kohdissa 3 ja 4 mainituista asiakirjoista. Käännösten pitää olla Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa virallisen tai auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä. Voit etsiä Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä Opetushallituksen verkkopalvelusta.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Huomaathan, että Valvira ei palauta asiakirjoja eikä Valvirassa kopioida asiakirjoja.

Valvira voi tarkastaa ammattipätevyytesi, jos hakemuksesi ei täytä ammattipätevyysdirektiivissä 2005/36/EY määriteltyjä automaattisen tunnustamisen edellytyksiä. Tässä tapauksessa lisäselvitykset ovat tarpeen, ja Valvira pyytää niitä erikseen. Jos havaitaan, että koulutuksessasi ja vastaavan suomalaisen koulutuksen välillä on olennainen ero, joka saattaa vaarantaa potilasturvallisuuden, Valvira voi antaa sinulle mahdollisuuden osoittaa kelpoisuuskokeella, että olet hankkinut puuttuvat tiedot tai pätevyyden.