Tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisy

Tupakkatuotedirektiivin tavoitteisiin kuuluu tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäiseminen. Tavoitteeseen tähdätään ottamalla käyttöön jäljitettävyysjärjestelmä ja mahdollistamalla tuotteiden aitouden varmistaminen turvaominaisuuksilla. Tällä tavalla vähennetään lainvastaisten tupakkatuotteiden tarjontaa ja vaikutetaan samalla tupakoinnin yleisyyteen. Laittoman kaupan ehkäisyllä on siten tärkeä merkitys kansanterveydelle, valtiontaloudelle ja talouden toimijoiden yhdenvertaisuudelle.

Jäljitettävyysjärjestelmä edellyttää, että kaikki tupakkatuotteiden toimitusketjuun ja myyntiin osallistuvat talouden toimijat hankkivat tupakkatuotteiden liikkeiden kirjaamiseen tarvittavat tunnistekoodit.

Jäljitettävyysjärjestelmä edellyttää myös jokaisen tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen merkitsemistä yksilöllisellä tunnisteella. Aitouden varmistaminen puolestaan edellyttää jokaisen tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen merkitsemistä turvaominaisuudella.

Valvira ja kunnat valvovat, että tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ovat vaatimusten mukaisia. Laittoman kaupan valvonnan tehtäviä kuuluu myös Poliisille, Tullille ja muille viranomaisille.

Laittoman kaupan ehkäisemiseen käytettävät vähittäismyyntipakkausten merkinnät on otettu käyttöön savukkeille ja kääretupakalle 20.5.2019 alkaen. Merkintävelvollisuutta sovelletaan myös muihin tupakkatuotteisiin 20.5.2024 alkaen.

Jäljitettävyys

Jäljitettävyysjärjestelmällä ehkäistään tupakkatuotteiden laitonta kauppaa mahdollistamalla muun muassa tuotteen liikkeiden jäljittäminen valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan asti. Jäljitettävyys toteutetaan käytännössä kahdella tavalla. Vähittäismyyntipakkaus merkitään yksilöllisellä tunnisteella ja lisäksi tupakkatuotteiden myyntiin osallistuvien talouden toimijoiden on pidettävä kirjaa tupakkatuotteen liikkeistä. Tupakkatuotteen valmistaja ja maahantuoja hakevat Suomen markkinoille tarkoitettujen tupakkatuotteiden yksilölliset tunnisteet sosiaali- ja terveysministeriön (STM) nimeämältä tunnisteiden antajalta ja lisäävät yksilöllisen tunnisteen tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen. Tunnistekoodien hakeminen ja lisätiedot tunnistekoodien hakemisesta toimivaltaisen tunnisteiden antajan verkkosivustolta.

Ensimmäisessä vaiheessa yksilöllinen tunniste pitää olla savukkeiden ja kääretupakan vähittäismyyntipakkauksissa 20.5.2019 alkaen. Toisessa vaiheessa, 20.5.2024 alkaen, yksilöllinen tunniste pitää olla kaikkien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tuotteet, jotka sisältävät tupakkakasvia, on merkittävä yksilöllisellä tunnisteella. Ennen edellä mainittua päivämäärää EU:ssa valmistetut tai EU:hun tuodut tuotteet, joissa ei ole yksilöllistä tunnistetta, voivat kuitenkin olla vapaassa liikkeessä 20 päivään toukokuuta 2026 asti. Tämän jälkeen markkinoilla ei voi olla enää tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksessa ei ole yksilöllistä tunnistetta.

Tupakkatuotteen liikkeistä täytyy pitää kirjaa koko toimitusketjun ajan aina valmistuksesta vähittäismyyntipaikkaan asti. Kirjattaviin tietoihin kuuluvat muun muassa tuotteiden liikkeisiin liittyvät tapahtumat (esimerkiksi tupakkatuotteiden lähettäminen toimintayksiköstä) ja transaktiotapahtumat (esimerkiksi laskun lähettäminen ja maksun vastaanottaminen). Teollisuuden pitää toimittaa tupakkatuotteiden kauppaan osallistuville tuotteiden liikkeiden kirjaamiseen tarvittavat laitteet. Käytännössä kirjanpitovelvollisuus edellyttää, että kaikkien tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvien talouden toimijoiden pitää hakea tunnistekoodi tai -koodit, joilla voidaan tunnistaa jokainen toimija ja toimipaikka. Näiden koodien avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa kaikki ostajat sekä tupakkatuotteiden tosiasiallinen kuljetusreitti valmistuslaitoksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan. Tukkumyyjä voi myydä savukkeita ja kääretupakkaa (sekä 20.5.2024 alkaen muitakin tupakkatuotteita) ainoastaan talouden toimijalle, joilla on toimintaan tarvittavat tunnistekoodit.

Talouden toimijan pitää viipymättä ilmoittaa tunnisteiden antajalle toiminnan lopettamisesta sekä mahdollisista muutoksista toimitettuihin tietoihin. Ilmoitukset voi tehdä tunnisteiden antajalle tämän tarjoaman käyttöliittymän välityksellä. Tunnistekoodien pyytäminen ja vastaanottaminen on maksutonta.

Turvaominaisuus

EU:n markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa pitää olla näkyvistä ja näkymättömistä tekijöistä koostuva turvaominaisuus. Turvaominaisuusmerkintä auttaa sekä kuluttajia että viranomaisia määrittämään, onko myynnissä oleva tuote aito vai laiton tupakkatuote. 

Turvaominaisuusmerkintä pitää lisätä joko kiinnittämällä tai painamalla tai kiinnittämisen ja painamisen yhdistelmällä siten, että sitä ei ole mahdollista korvata, käyttää uudelleen tai muuttaa millään tavalla. Turvaominaisuuden sijoittelussa vähittäismyyntipakkaukseen on huomioitava se, ettei se saa vaarantaa terveysvaroitusten näkyvyyttä. Turvaominaisuusmerkintä ei myöskään saa peittyä esimerkiksi hintamerkintöjen alle. Sosiaali ja terveysministeriö (STM) on antanut tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyydestä ja turvaominaisuuksista asetuksen 290/2019, jossa säädetään muun muassa turvaominaisuuksien sijoittelusta ja merkitsemisestä pakkaukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa turvaominaisuusmerkintä pitää olla savukkeiden ja kääretupakan vähittäismyyntipakkauksissa 20.5.2019 alkaen. Toisessa vaiheessa, 20.5.2024 alkaen, turvaominaisuusmerkintä pitää olla kaikissa tupakkatuotteissa. Ennen edellä mainittua päivämäärää EU:ssa valmistetut tai EU:hun tuodut tuotteet, joissa ei ole turvaominaisuusmerkintää, voivat kuitenkin olla vapaassa liikkeessä 20 päivään toukokuuta 2026 asti. Tämän jälkeen markkinoilla ei voi olla enää tupakkatuotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksessa ei ole turvaominaisuusmerkintää.

Usein kysyttyä jäljitettävyydestä