Hoitoon pääsy

Hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän järjestämisvastuulle kuuluvan kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa.

Terveydenhuoltolaissa on säädetty kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajoista eli niin sanotusta hoitotakuusta perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja alle 23-vuotiaiden erikoissairaanhoitotasoisissa mielenterveyspalveluissa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) korkeakouluopiskelijoille tuottamiin opiskeluterveydenhuollon palveluihin sovellettavat hoitoon pääsyn enimmäisajat vastaavat terveydenhuoltolain perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikoja.

Kiireellinen hoito

Hyvinvointialue, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat vastuussa potilaiden kiireellisen hoidon järjestämisestä. Jos potilaan sairaus tai vamma edellyttää välitöntä arviota ja hoitoa, hänen on päästävä kiireelliseen hoitoon asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan myös päihteiden käytöstä johtuvaa välitöntä vieroitushoidon tarvetta.

Kiireetön hoito

Hyvinvointialue, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat vastuussa potilaiden kiireettömän hoidon järjestämisestä. Jos hyvinvointialue, Helsingin kaupunki tai HUS-yhtymä ei voi tuottaa itse tutkimuksia, hoitoa tai kuntoutusta kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajoissa, sen on järjestettävä ne tuottamalla ne yhteistoiminnassa toisen hyvinvointialueen kanssa tai hankkimalla ne sopimukseen perustuen muilta palveluntuottajilta. Tässä voidaan käyttää palveluseteliä, tai palveluja voidaan hankkia myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Potilaalle ei saa aiheutua tästä lisäkustannuksia.

Hoitoon voi hakeutua myös ulkomaille. Hoitoon hakeutumisesta ulkomaille löytyy lisätietoa Kansaneläkelaitoksen (Kela) verkkosivuilta.

Hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän on julkaistava yleisessä tietoverkossa (internetissä) kuukausittain edellistä kuukautta koskevat tunnusluvut siitä, miten perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattaminen toteutui. Lisäksi niiden tulee julkaista neljän kuukauden välein tiedot siitä, miten perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn ja kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattaminen toteutui edellisen kuukauden aikana. Tunnusluvut on julkaistava erikseen kustakin sairaalasta, terveyskeskuksesta ja muusta terveydenhuollon toimintayksiköstä. Jos toimintayksikön alaisuudessa on terveysasema, hammashoitola tai muu vastaava erillinen yksikkö, tunnusluvut on julkaistava erikseen kustakin tällaisesta yksiköstä, jos se on mahdollista.