Lääkkeiden määrääminen

Valviran lakisääteisenä tehtävänä on muun muassa ohjata ja valvoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisen, kuten lääkkeiden määräämisen, asianmukaisuutta. Lääkkeen hyväksyminen käyttöön, lääkkeen käytön kieltäminen tai rajoitusten asettaminen jonkin lääkkeen käytölle kuuluvat lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäviin. Sairauksien hoitosuosituksia ja niiden lääkehoitoja laativat Fimea, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja lääkäriseura Duodecim.

Lääkkeen määräämisestä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa. Lääkemääräys pitää laatia sähköisesti muutamia sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa määritettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Lääkkeen määrääjä saa määrätä tai uudistaa lääkemääräyksiä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeen hän on varmistunut omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla. Väärinkäyttöön soveltuvan lääkkeen määräämisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.