Soterin tietosuojaseloste

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottajien toiminnan rekisteröintiä ja valvontaa koskeva tietosuojaseloste on laadittu 2.11.2023.

Valvira ylläpitää valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksikköjen rekisteriä (Soteri) palveluntuottajien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteröintiä, valvontaa ja tilastointia sekä muiden viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä varten. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajista ja toimipaikoista sekä sosiaalihuollon palveluyksiköissä sijaitsevista rajatuista lääkevarastoista. Valvira vastaa rekisterin toimivuuteen liittyvien tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä rekisterin yleisestä toiminnasta ja käytettävyydestä, tietojen eheydestä, suojaamisesta ja säilyttämisestä.

Valvira ja aluehallintovirastot toimivat valvontaviranomaisia ja ovat Soteri-rekisteriin tallennettujen tietojen osalta yhteisrekisterinpitäjiä. Valvira ja aluehallintovirastot vastaavat käsittelyvastuullaan rekisteriin tallettamistaan tiedoista ja niiden luovuttamisesta sekä tallentamiaan tietoja koskevista, rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvistä pyynnöistä. Kunnan monijäseniset toimielimet tai niiden määräämät viranhaltijat toimivat valvontaviranomaisina Valviran ja aluehallintovirastojen ohella yksityisen palveluntuottajan tuottaman varhaiskasvatuksen osalta. 

Valviralla ja aluehallintovirastoilla on valvontaviranomaisilla oikeus käyttää ja pitää rekisteriä ajan tasalla laissa säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Palvelunjärjestäjällä on oikeus käyttää rekisterin tietoja tässä laissa säädettyjen tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Valtion viranomaisilla ja julkisoikeudellisilla laitoksilla on oikeus käyttää rekisterin tietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten.

Palveluntuottajilla on velvollisuus pitää omat ja palveluyksiköidensä tiedot ajan tasalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Valviran ja aluehallintovirastojen lakisääteisenä tehtävänä on yhdessä ylläpitää valtakunnallista tietojärjestelmää, johon kuuluvat yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja palveluyksiköiden tiedot. Tietoja käsitellään lupa- ja rekisteröintiasioiden käsittelyä sekä toiminnan valvontaa ja tilastointia varten. Tietoja käytetään myös valvontaviranomaisten lakisääteisten tehtävien mukaisesti neuvontaa, ohjausta ja valvontaa koskevassa viranomaisviestinnässä sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävissä.

Palveluntuottajat ilmoittavat rekisteröinnissä tarvittavat tiedot Soterin sähköisen asioinnin kautta. Rekisteröintihakemuksen tekemistä varten palveluntuottaja valtuuttaa henkilön tekemään hakemuksen. Valtuuden saanut henkilö tunnistautuu asiointiin Suomi.fi tunnistautumisen kautta. 

Hakemuksen käsittelijä käsittelee hakemusta sähköisellä työpöydällä. Sähköisen asioinnin kautta tulevat tiedot tallennetaan valvontalain mukaisesti Soteri-rekisteriin. Dokumentit ja asianhallinnan edellyttämät tiedot tallennetaan Valviran asianhallintajärjestelmään, jonne myös aluehallintovirastojen rekisteröintiasioiden käsittelijöillä on pääsy.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään valvontalain mukaisia rekisteröintejä, varhaiskasvatuslain mukaisia lupia ja lääkelain mukaisia lupia hakeneiden tai ilmoituksen tehneidenpalveluntuottajien henkilötietoja. Yritysten ja muiden yhteisöjen osalta rekisteriin merkitään tietoja niiden johtohenkilöistä, vastuuhenkilöistä ja omistajista.

Rekisteröinnin yhteydessä selvitetään, täyttääkö palveluntuottaja sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetussa laissa (741/2023), jatkossa sote-valvontalaki, säädetyt palveluntuottajaa koskevat yleiset edellytykset (6 §), sekä palveluntuottajan luotettavuus (7 §). Sote-valvontalain 18 §:n mukaan valvontaviranomainen voi palveluntuottajan luotettavuuden selvittämiseksi pyytää Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 1 momentin mukaan velvoitteidenhoitoselvityksen palveluntuottajasta, sen johtohenkilöistä sekä merkittävistä omistajista (sote-valvontalain 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 7 §:n 4 momentissa tarkoitetut henkilöt). Velvoitteidenhoitoselvitys tallennetaan Valviran asianhallintaan. Soteri-rekisteriin merkintään vain, että selvitys on tarkastettu.

Valvontaviranomainen voi myös pyytää Oikeusrekisterikeskuksesta rikosrekisterilain 4 a §:n 1 momentin 2 kohdassa (770/1993) tarkoitetun rikosrekisteriotteen elinkeinonharjoittajana toimivasta palveluntuottajasta ja sen toiminnassa määräämisvaltaa käyttävistä, johtohenkilöistä sekä merkittävistä omistajista (sote-valvontalain 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 7 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut henkilöt). 

Sote-valvontalain 16 §:n mukaan palveluntuottajan on annettava tiedoksi lasten kanssa työskentelevältä muuhun kuin työsopimussuhteiseen henkilöstöön kuuluvalta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä; rekisteriin tallennetaan tieto, että rikosrekisteriote on esitetty, mutta otteen tietoja ei tallenneta Soteri-rekisteriin.

Hakemus- ja ilmoitusasiakirjat liitteineen, lupa- ja rekisteröintipäätökset ja ilmoitukset sekä valvontaan liittyvät tiedot ja päätökset tallennetaan Valviran asianhallintajärjestelmään. Palveluntuottaja- ja palveluyksikkötiedot tallennetaan hyväksymisen jälkeen Soteri-rekisteriin. 

Soteri-rekisteriin tallennettavat tiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja:

  • palveluntuottajana toimivista yksityisistä henkilöistä, 
  • yritys- tai yhteisömuodossa toimivan palveluntuottajan hallintoelimiin kuuluvista henkilöistä ja heidän varajäsenistään, toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan, avoimessa yhtiössä yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten, palveluntuottajan toiminnassa määräämisvaltaa käyttävistä henkilöistä sekä palveluntuottajien merkittävistä omistajista, sekä
  • palveluntuottajan ja sen palveluyksiköiden vastuuhenkilöistä ja yhteyshenkilöistä

Rekisteriin tallennetaan rekisteröintinumeron lisäksi seuraavat tiedot

Muut tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Muut yhteisrekisterinpitäjät

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
[email protected]

Itä-Suomen aluehallintovirasto
[email protected]

Lapin aluehallintovirasto
[email protected]

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
[email protected]

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
[email protected]

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
[email protected]