Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisterit Terhikki ja Suosikki

Valvira ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereitä valvontatehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpidosta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa. Henkilö merkitään rekisteriin, kun hänelle on myönnetty sosiaali- tai terveydenhuollon ammattioikeus Suomeen. Rekisteriin merkitään ammattioikeuden voimassaolo ja valvontatiedot. Rekisteröidyllä voi olla rinnakkain useita eri ammattioikeuksia voimassa. Ammattihenkilörekisterissä ei seurata työssäolotietoja eli työskenteleekö henkilö ammattihenkilönä.

Henkilötiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereissä käytetään Suomen väestötietojärjestelmän mukaisia henkilötietoja.

Rekisteröintinumero

Rekisteröintinumero on 11-merkkinen tekninen numerosarja, joka annetaan kaikille ammattihenkilöille, jotka rekisteröityvät terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (Terhikki) tai sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin (Suosikki).

Rekisteröintinumeroa käytetään ammattihenkilön yksilöintiin esimerkiksi varmentamisessa ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Rekisteröintinumero on saatavissa rekisterien julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä tai JulkiSuosikista. Hakutekijänä tietopalvelussa toimii joko haettavan henkilön nimi tai hänen rekisteröintinumeronsa.

Yksilöintitunnus

Sairausvakuutusnumero (SV-numero) muuttui vuonna 2009 nimeltään yksilöintitunnukseksi. Yksilöintitunnusta käytetään muun muassa lääkemääräyksissä, lääkärintodistuksissa sekä tutkimus- ja hoitomääräyksissä.

Valvira antaa yksilöintitunnuksen lääkäreille ja hammaslääkäreille ja lääkkeen määräämiseen oikeutetuille sairaanhoitajille, suuhygienisteille ja optikoille. Vähintään neljän ensimmäisen opintovuoden opinnot suorittaneille lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille annetaan yksilöintitunnus, kun heidät merkitään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (Terhikki). Opiskelija-asemassa saatu yksilöintitunnus jää käyttöön myös valmistumisen jälkeen.

Tietojen luovuttaminen

Ammattihenkilörekisteritietojen luovuttaminen on tarkemmin kuvattu rekistereiden tietosuojaselosteissa, jotka löytyvät tämän sivun lopusta.

Rekisterin julkinen tietopalvelu

Voit tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterien julkisesta tietopalvelusta. Tietopalvelun sisältö on kuvattu tietosuojaselosteessa. Tietopalvelussa julkaistavat tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Rekisteriote tai EU-todistus (Certificate of Current Professional Status)

Voit tilata rekisteriotteen tai EU-todistuksen Valviran asiointipalvelussa. Molemmat todistukset ovat maksullisia, ja niiden hinnat määräytyvät sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen perusteella.

Tilastotietoja

Voit tilata ammattihenkilörekisteritiedoista lukumäärätietoja lähettämällä sähköpostia Valviran turvaviestipalvelun kautta. Tilauksesta tehtävien tietojen luovuttamisesta peritään maksuasetuksen mukainen maksu. Ammattioikeustietojen lukumäärätilastoja on saatavilla myös avoimena datana.