Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan omavalvonta

Palveluntuottaja vastaa oman toimintansa sekä alihankintana hankkimiensa palvelujen laadun, asianmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamisesta omavalvonnan keinoin. Omavalvonta on palvelujen tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista. 

Asiakkaan ja potilaan tarvitseman hoidon ja palvelujen turvallinen ja asianmukainen toteuttaminen edellyttävät henkilöstön riittävyyden ja osaamisen varmistamista. Oleellista on omavalvonnan tarkoituksen ymmärtäminen ja jokaisen työntekijän toiminnan merkitys osana asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista ja asiakkaan laadukkaiden palvelujen turvaamista. 

Jos palveluntuottaja havaitsee toiminnassa epäkohtia tai puutteita, sen pitää ryhtyä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Omavalvontasuunnitelma

Palveluyksikön päivittäiseksi työvälineeksi on laadittava omavalvontasuunnitelma, johon palveluntuottajan kirjaa laadun varmistamisen ja kehittämisen toimenpiteet.

Rikosrekisteriotteen tarkistaminen

Palveluntuottajalla on velvollisuus tarkistaa rikosrekisteriote työ- ja virkasuhteissa, jotka kestävät yhden vuoden aikana vähintään kolme kuukautta ja johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä iäkkäiden henkilöiden kanssa. Rikosrekisteriote pyydetään, kun henkilö ensimmäisen kerran otetaan tai nimitetään työ- tai virkasuhteeseen tai hänelle ensimmäisen kerran annetaan säännöksessä tarkoitettuja tehtäviä. Lisäksi palveluntuottajalla on oikeus pyytää rikosrekisteriotetta yhden vuoden aikana enintään kolme kuukautta kestäviin tehtäviin otettavasta henkilöstä.

Työ voi olla avustamista, tukemista, hoitoa, huolenpitoa tai muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään henkilön kanssa. Arvio tehdään kuitenkin aina yksilöllisesti konkreettisten työtehtävien kautta, jolloin myös muuhun kuin välittömään asiakastyöhön pääasiassa osallistuvien osalta edellytykset voivat täyttyä. Arviosta vastaa työnantaja.

Ilmoitusvelvollisuus