Vammaispalvelut

Vammaispalvelut ovat vammaisuuden tai sairauden perusteella henkilölle järjestettäviä palveluja ja tukitoimia. Niiden tarkoituksena on parantaa vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia elää kuten muutkin kansalaiset.

Vammaispalvelujen myöntäminen hyvinvointialueella

Vammaispalvelut ovat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvaa sosiaalihuoltoa, jota aluehallintovirastot ja Valvira valvovat. Palvelua voi hakea toimintakyvyn rajoitteen perusteella. Päätöksen vammaispalvelujen myöntämisestä tekee sosiaalialan ammattihenkilö vamman tai sairauden aiheuttaman toimintakyvyn alenemisen perusteella. Vammaispalvelujen myöntäminen ei perustu yksinomaan lääkärin lausuntoon, diagnoosiin tai vakuutusyhtiön määrittelemään haitta-asteeseen, vaan asiakkaan toimintakykyyn ja tuen tarpeeseen kokonaisuudessaan.

Palvelutarpeen arviointi

Hyvinvointialueen pitää aloittaa palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen vastaanottamisesta. Arvioinnin perusteella sosiaalityöntekijä kirjaa henkilölle palvelusuunnitelman. Päätökset myönnettävistä palveluista pitää tehdä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Vammaispalvelulain kolmen kuukauden määräaika päätöksenteolle ei tarkoita sitä, että päätöstä voitaisiin viivyttää tilanteessa, jossa asia olisi ratkaistavissa. Jos asia on ratkaistavissa, pitää ratkaisu tehdä välittömästi. Kun arvioidaan päätöksentekoon varattavaa aikaa, on huomioitava myös se, mikä merkitys haettavalla palvelulla on vammaiselle henkilölle. Viranomainen ei voi siirtää sille kuuluvaa selvitys- ja päätöksentekovelvollisuutta esimerkiksi hakemusten ruuhkautumisen tai henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.