Ammattihenkilöiden ammattieettiset velvollisuudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on aina velvollisuus ottaa huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan noudatettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemukseen perustuvia perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti. Koulutustaan terveydenhuollon ammattihenkilön pitää pyrkiä jatkuvasti täydentämään. Terveydenhuollon ammattihenkilön pitää ottaa tasapuolisesti huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Lisäksi ammattihenkilön pitää aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle henkilölle apua.

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ottaa huomioon, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä asiakastietojen käsittelystä säädetään.

Ammatillisen roolin säilyttäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön pitää osoittaa käyttäytymisellään ja toiminnallaan olevansa tehtävän vaatiman luottamuksen arvoinen. Ammattihenkilön on kohdeltava potilasta ja asiakasta asiallisesti ja hienotunteisesti sekä hänen ihmisarvoaan, yksityisyyttään ja itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Ammattihenkilön on pysyttävä ammattimaisesti ammattihenkilön roolissa ja kiinnitettävä roolissaan huomiota mahdollisiin ristiriitoihin hänen eri rooliensa välillä.

Ammattihenkilön roolirikkomus tapahtuu, jos ammattihenkilö asettaa omat tarpeensa potilaan tai asiakkaan tarpeiden edelle. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa potilaan tai asiakkaan taloudellinen hyväksikäyttö, vaitiolovelvollisuuden rikkominen, seurustelusuhde tai seksuaalinen kanssakäyminen potilaan tai asiakkaan kanssa.

Ammattihenkilön työssä on mahdollista, että hoito- tai asiakkuussuhde kehittyy seurustelu- tai ystävyyssuhteeksi tai muuksi ei-ammatilliseksi suhteeksi. Ammattihenkilöltä edellytetään tällaisissa tilanteissa erittäin suurta varovaisuutta. Hänen eettisenä velvollisuutenaan on tunnistaa ajoissa omaa ammatillista rooliaan uhkaavat seikat ja suojata hoito- tai asiakkuussuhde roolirajojen ylitykseltä. Jos ammattihenkilön ja potilaan tai asiakkaan suhde on vaarassa kehittyä tai kehittyy ei-ammatilliseksi, on hoito- tai asiakkuussuhde viipymättä katkaistava kaikille osapuolille selkeästi, ja potilaalle tai asiakkaalle on nopeasti järjestettävä hänen tarvitsemansa hoito tai asiakkuus muualle. Roolien säilymiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota tilanteissa, joissa potilasta hoidetaan vakavien psyykkisten oireiden vuoksi tai potilas tai asiakas on muutoin elämäntilanteensa vuoksi herkässä tai haavoittuvassa tilassa.