Salassapidosta poikkeaminen

Salassapidosta saa poiketa potilaan tai sosiaalihuollon asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on erikseen säädetty laissa.

Lainsäädännössä on säädetty terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilölle velvollisuuksia ja oikeuksia tehdä salassapitosäännösten estämättä erilaisia ilmoituksia viranomaisille. Lisätietoa löydät sivultamme Ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuudet ja -oikeudet.

Tietojen luovuttaminen poliisille

Toimintayksiköillä, ammattihenkilöillä ja hyvinvointialueilla on joissain tapauksissa laissa säädetty velvollisuus antaa poliisille käytössään olevia salassa pidettäviä potilas- ja asiakastietoja silloinkin, kun potilas tai asiakas ei ole antanut siihen nimenomaista suostumustaan.

Jotta poliisille voidaan luovuttaa salassa pidettäviä tietoja, pitää hänen esittää perustelut tietojen saamiseksi. Tietojen luovuttaminen edellyttää, että laissa on säännös, josta ilmenee nimenomaisesti tiedonsaantioikeus tai tiedonantovelvollisuus. Tietojen luovuttaja vastaa siitä, että luovutus on lainmukainen. Tietoja voidaan luovuttaa vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista kyseessä olevan poliisin tehtävän suorittamiseksi. Tämä voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että potilasta koskevia potilaskertomuksia ei voi antaa poliisille sellaisenaan, vaan poliisin pyytämät tiedot esitetään erillisessä lääkärinlausunnossa.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä lääkäri tai muu henkilö, joka on hoitanut vainajaa tämän viimeisen sairauden aikana tai jolla muuten on tietoja kuolemaan liittyvistä seikoista, on velvollinen pyynnöstä ilmoittamaan poliisille tai muulle tutkintaviranomaiselle tiedossaan olevat kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeelliset seikat.

Rikosten selvittäminen

Esitutkinnassa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö voi olla velvollinen todistamaan muun muassa salassa pidettävistä potilastiedoista, jos kyseessä on rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta. Salassa pidettävien tietojen antaminen edellyttää näissä tilanteissa aina poliisin ilmoitusta siitä, että sen tutkittavana oleva rikos täyttää edellä mainitun vaatimuksen. Muuten tietoja ei saa rikostutkinnassakaan antaa ilman potilaan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Kun poliisi selvittää rikoslain (luvun 15 pykälä 10) tarkoittamaa törkeää rikosta tai rikosta, jonka enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, hyvinvointialueen pitää antaa poliisille tieto sosiaalihuollon asiakkaan salassa pidettävästä asiakirjasta, jos poliisi sitä pyytää ja jos se on tarpeen rikoksen selvittämiseksi. Sosiaalihuollon asiakkaan salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa poliisille myös oma-aloitteisesti, kun epäillään edellä mainittua rikosta tai kun epäillään jonkun syyllistyneen vähäisempään rikokseen ja hyvinvointialue arvioi tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä lapsen edun tai erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi.