Talousveden riskienhallintasuunnitelma

Talousvettä toimittavan laitoksen, joka toimittaa talousvettä vedenjakelualueelle vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin, pitää laatia riskienhallintasuunnitelma. 

Riskienhallintasuunnitelma laaditaan, jotta talousveden (vesijohtovesi) välityksellä terveyshaittaa aiheuttavia riskejä voidaan ennalta ehkäistä ja hallita. Riskienhallintasuunnitelma pitää tehdä yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen sekä muiden riskienhallinnan kannalta keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Riskienhallintasuunnitelma pitää ottaa huomioon toiminnanharjoittajan omavalvonnassa ja talousveden laadun viranomaisvalvonnassa.

WSP-työkalu järjestelmälliseen riskinarviointiin

Riskienhallintasuunnitelma sisältää vaarojen tunnistamista, riskien arviointia sekä riskien hallintakeinojen ja niiden seurantamenetelmien määrittämistä ja käyttöönottoa. Talousvettä toimittavan laitoksen riskienhallintasuunnitelma voidaan laatia standardin SFS-EN 15975-2 mukaisella verkkopohjaisella WSP-työkalulla. WSPSSP.fi-sovellus on päivitetty uuteen versioon 9.5.2024. Vanhat WSP-suunnitelmat saa luettua uudella versiolla. Koska riskimatriisia uudistettiin, tulee kaikki riskit arvioida uudelleen esimerkiksi silloin, kun riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään seuraavan kerran. Ohjevideoita laaditaan parhaillaan ja työkalun käyttämisestä järjestetään koulutusta syksyllä 2024.

Vaikutus viranomaisvalvontaan

Riskienhallintasuunnitelman perusteella viranomaisen valvontatutkimuksiin voidaan lisätä muitakin kuin talousvesiasetuksessa mainittuja muuttujia. Talousvesiasetuksessa mainittujen muuttujien (paitsi Escherichia coli -bakteerin, koliformisten bakteerien ja suolistoperäisten enterokokkien) tutkimustiheyttä voi vähentää riskinarvioinnin perusteella, jos se on mahdollista riskinarvioinnin ja muiden talousvesiasetuksessa esitettyjen edellytysten perusteella. Muita talousvesiasetuksessa mainittuja muuttujia (paitsi mikrobiologisia muuttujia) voidaan jopa poistaa viranomaisvalvonnasta. Tämä on mahdollista, jos riskinarvioinnilla voidaan osoittaa, että mikään kohtuudella ennakoitavissa oleva tekijä ei todennäköisesti heikennä talousveden laatua ja jos kaikki muutkin talousvesiasetuksessa esitetyt edellytykset pitävät paikkansa. Perustelut tutkimustiheyden vähentämiselle tai muuttujan poistamiselle valvonnasta pitää esittää valvontatutkimusohjelmassa tai näytteenottosuunnitelmassa.