Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat ohjeet

Tälle sivulle on koottu sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvää ohjeistusta.

Hoitoon pääsy

Hyvinvointialueilla on ensisijainen valvonta- ja toimintavastuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattamisessa (pdf)

Lastensuojelu

Lapsen ja hänelle läheisten henkilöiden tapaamisten toteutuminen lastensuojeluasiakkuuden aikana (pdf)

Hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on ensisijainen valvonta- ja toimintavastuu sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien ja käsittelyaikojen noudattamisessa lastensuojelussa (pdf)

Lastensuojelun jälkihoidon järjestäminen hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä (pdf)

Hyvinvointialueen on huolehdittava lastensuojelun laadusta ja lainsäädännön
noudattamisesta rekrytoidessaan sosiaalityöntekijöitä (pdf)

Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja järjestäminen (pdf)

Lastensuojelun hyvä laatu ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten perusoikeuksien
turvaaminen (pdf)

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän on oltava lastensuojelulain
mukainen (pdf)

Lastensuojeluasiakkaiden oikeusturvan huomioiminen perhehoitoa järjestettäessä ja toteutettaessa – valvontaa ei voi ulkoistaa (pdf)

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautiset asumispalvelut

Ohje mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden viitteellisen henkilöstötarpeen arviointitaulukosta (pdf)

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden viitteellinen henkilöstötarpeen arviointitaulukko (pdf)

Rajattu lääkevarasto

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden rajatut lääkevarastot (pdf)

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden rajattujen lääkevarastojen valvonta (pdf)

Rajattujen lääkevarastojen valvontaraporttipohja hyvinvointialueiden käyttöön (pdf)

Vammaispalvelut

Laadukkaat vammaispalvelut edellyttävät riittäviä resursseja (pdf)

Asiantuntijatiimin järjestäminen kehitysvammahuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä (pdf)

Vanhustenhuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut

Hyvinvointialueella ja Helsingin kaupungilla on ensisijainen valvontavastuu iäkkäiden palvelujen henkilöstömitoituksen riittävyydestä (pdf)

Hoiva-avustajat vanhustenhuollon ympärivuorokautisten toimintayksiköiden henkilöstössä – valvontaviranomaisten lupa- ja valvontakäytännön uudelleenarviointi (pdf)

Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat

Sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain uudistuksen vaikutukset lupahallintoon ja valvontaan (pdf)

Välittömän ja välillisen asiakastyön määrittely vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä (pdf)

Välittömän asiakastyön henkilöstömitoitustarpeen arvioiminen RAI-mittariston avulla (pdf)

Välittömän asiakastyön henkilöstömitoitustarpeen arvioiminen RaVa-toimintakykymittarin ja MMSE-muistitestin avulla (pdf)

Lähihoitaja-oppisopimusopiskelijan työajan huomioiminen vanhuspalveluiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa (pdf)

Yksityisen terveydenhuollon luvat

Asiakas- ja potilasrekisterinpitoa koskevan lomakkeen täyttöohje (pdf)

Ohje yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajille (pdf)

Valviran sähköisen asioinnin lupahakemuksen ohjeet (pdf)

PRP-hoidot ovat terveydenhuollon luvanvaraista palvelua (pdf)

Täyteainehoidot eivät ole terveydenhuoltoa (pdf)

Terveydenhuollon luvan tarve sosiaalihuollon asumisyksikössä – kaksoisluvat (pdf)

Työterveyshuoltolain uudistuksen vaikutus lupahallintoon (pdf)