Sopeutumisajan järjestäminen

Jos hakijan ulkomailla suorittaman koulutuksen ja suomalaisen koulutuksen välillä on olennaisia eroja, Valvira antaa ehdollisen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen. Ehdollisessa tunnustamispäätöksessä määrätään korvaavat toimenpiteet erojen korvaamiseksi. Sopeutumisaika on toinen korvaavista toimenpiteistä.

Lopullinen oikeus harjoittaa ammattia voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun hakija on suorittanut hänelle määrätyn korvaavan toimenpiteen hyväksytysti. Ammatinharjoittamisoikeutta pitää hakea uudelleen korvaavan toimenpiteen suorittamisen jälkeen. Lisätietoa korvaavista toimenpiteistä löydät Sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe -verkkosivultamme.

Yleistä tietoa sopeutumisajasta

Alle on listattu yleistä tietoa sopeutumisaikaan liittyvistä toimenpiteistä:

 • Sopeutumisaika määrätään silloin, kun ehdollisen tunnustamispäätöksen saanut henkilö on pätevä koulutusmaassaan, mutta koulutus eroaa suomalaisesta koulutuksesta.
 • Hakijan pitää itse järjestää sopeutumisajaksi työpaikka.
 • Hakija ja työnantaja/ohjaaja tekevät sopeutumisajasta sopimuksen, jonka Valvira hyväksyy.
 • Sopeutumisaikana henkilö työskentelee Valviran luvan saaneena ammattihenkilönä toisen ammattihenkilön ohjauksessa ja valvonnassa.
 • Sopeutumisaikaa suorittavan pitää olla suoraan toimintayksikön palveluksessa.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilön sopeutumisaika voidaan suorittaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitettua laitoshuoltoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Sosiaalihuollon ammattihenkilön sopeutumisaika voidaan suorittaa sosiaalihuollon toimintayksikössä.
 • Sopeutumisaikaan voi sisältyä täydennyskoulutusta, joka toteutetaan työnantajan täydennyskoulutuksena tai tavanomaisesti työssäoppimisena.
 • Työnantaja päättää sopeutumisajasta palkasta.
 • Sopeutumisaika suoritetaan suomen tai ruotsin kielellä. Henkilö voi aloittaa sopeutumisajan suorittamisen vasta, kun hänellä on tehtävien vaatima riittävä kielitaito. Työnantaja vastaa hakijan riittävän kielitaidon varmistamisesta ennen sopeutumisajan aloittamista.

Sopeutumisajan ohjaaja

Työnantaja vastaa ohjauksen ja valvonnan järjestämisestä ja arvioi, mikä on riittävä ohjaus ja valvonta sopeutumisaikaa suorittavalle. Sopeutumisajan ohjaajan pitää olla henkilö, jolla on oikeus harjoittaa sopeutumisaikaa suorittavan ammattia Suomessa sekä vähintään viiden vuoden työkokemus kyseisestä ammatista.

Ohjaajan pitää seurata, ohjata ja valvoa sopeutumisaikaa suorittavan toimintaa sopeutumisajan aikana sekä puuttua heti siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin.  Jos potilas- tai asiakasturvallisuus voi vaarantua sopeutumisaikana hakijan toiminnan takia, ohjaajan pitää ilmoittaa siitä heti Valviralle. Valvira voi määrätä sopeutumisajan keskeytettäväksi. 

Ennen sopeutumisajan aloittamista tehtävät toimenpiteet

Ennen kuin sopeutumisaika voi alkaa, tarvitaan:

 1. Ehdollinen tunnustamispäätös, jossa on määritelty ne osa-alueet, joilla kyseisen henkilön osaaminen tulee varmistaa
 2. Sopimus EU- tai ETA-valtiossa koulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön tai ulkomailla koulutetun sosiaalihuollon ammattihenkilön sopeutumisajasta
  • Hakija täyttää sopimuksen yhdessä työnantajan/ohjaajan kanssa ja toimittaa sen Valviraan vähintään kolme (3) viikkoa ennen suunniteltua aloitusajankohtaa.
  • Sopeutumisajan sopimuksella työnantaja ja ohjaaja sitoutuvat vastaamaan siitä, että sopimuksessa mainitut ehdot voidaan täyttää hyväksytysti sopeutumisaikana.
  • Jos sopeutumisaikaa suoritetaan jaksoissa eri toimintayksikössä tai eri ohjaajien ohjauksessa, jokaisesta jaksosta pitää laatia erillinen sopimus.
 3. Rekisteröintitodistus sopeutumisajasta
  • Valvira lähettää hakijalle rekisteröintitodistuksen, kun Valvira on hyväksynyt sopeutumisajan työpaikan ja sopeutumisajan ohjaajan ja rekisteröinyt sopeutumisajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri JulkiSuosikkiin ja JulkiTerhikkiin.
  • Rekisteröinti on tarkistettavissa JulkiSuosikista ja JulkiTerhikistä rekisteröinnin voimassaoloaikana.

Huomaathan, että sopeutumisajalla työskentelyn voi siis aloittaa vasta, kun henkilö on toimittanut sopimuksen Valviraan ja hänet on rekisteröity JulkiSuosikkiin tai JulkiTerhikkiin. Samassa laillistettavassa ammatissa työskentelyä ei voi jatkaa suoraan sopeutumisajan jälkeen, koska ammattioikeus ei ole voimassa. Nimikesuojatussa ammatissa työskentelyä voi jatkaa suoraan, mutta tällöin ei ole lupaa käyttää kyseistä nimikettä ennen kuin on saanut Valviralta nimikesuojauksen.

Sopeutumisajasta annettava lausunto

Ohjaaja arvioi henkilön osaamisen ja antaa Valviralle lausunnon henkilön kyvystä ja taidosta harjoittaa ammattiaan. Lausunto annetaan sopeutumisajan päätyttyä.

Lausunnossa pitää mainita, jos joitain olennaisia eroja tai puuttuvia aihealueita ei ole saatu suoritettua hyväksytysti sopeutumisaikana. Lausunto pitää antaa myös silloin, jos sopeutumisaika keskeytyy. Lausunto voi olla vapaamuotoinen.

Lausunto annetaan hyväksytyn sopeutumisajan suorittajalle. Hänen pitää hakea varsinaista ammattioikeutta lähettämällä Valviraan hakemus ja työnantajan lausunto. Tarkempia ohjeita sopeutumisajan suorittaneelle löytyy verkkosivultamme.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)