Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle muistutuksen käsittelyyn

Asiakkaan ja potilaan oikeus tehdä muistutus

Palveluun, palvelun laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä muistutus. Sosiaalihuollossa muistutus tehdään sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Terveydenhuollossa muistutus tehdään terveydenhuollon toimintayksikköön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Muistutuksen voi tehdä asiakkaan tai potilaan lisäksi hänen omaisensa, muu läheinen tai laillinen edustaja. Toimintayksikön pitää tiedottaa asiakkaille ja potilaille oikeudesta tehdä muistutus ja järjestää muistutuksen tekeminen mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus pitää tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti, mutta erityisestä syystä sen voi tehdä myös suullisesti.

Muistutukseen pitää vastata kohtuullisessa ajassa

Toimintayksikön vastuuhenkilön, sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tai terveydenhuollon vastaavan johtajan pitää huolehtia, että muistutus käsitellään asianmukaisesti ja ilman viivytyksiä. Tämä tarkoittaa, sitä, että muistutus kirjataan saapuneeksi ja asiaa aletaan välittömästi selvittää. Muistutukseen pitää antaa kirjallinen ja perusteltu vastaus tiedonsaantioikeus huomioiden kohtuullisessa ajassa, jona pidetään pääsääntöisesti yhtä kuukautta. Jos asia vaati laajaa selvitystyötä, voi kohtuullinen vastausaika olla kaksi kuukautta. Mitä suurempi merkitys ratkaisun lopputuloksella on asianosaisen jokapäiväisen elämän kannalta, sitä nopeammin asia pitää käsitellä. Katso hyvän muistutusvastauksen piirteet Usein kysyttyä muistutuksesta -kohdasta.

Jatkotoimenpiteet

Hyvällä muistutusvastauksella on mahdollista välttää työläs ja aikaa vievä viranomaiskäsittely. Muistutuksista saadaan myös tietoa omavalvonnan kehittämiseen.

Jos muistutuksen käsittelyn aikana havaitaan, että toimintayksikön tai ammattihenkilön toiminnassa on asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantavia seikkoja tai toimintakäytäntöjä, pitää asiaan puuttua heti omavalvonnan keinoin ja korjata toimintaa tarvittavilta osin. Hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän pitää myös ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat ja puutteet.

Usein kysyttyä muistutuksen käsittelystä

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 444 
(terveydenhuollon valvonta)
kello 9–11

Soittamalla 0295 209 299
(sosiaalihuollon valvonta)
kello 9–11