Alkoholielinkeinorekisterin tietosuojaseloste

Alkoholielinkeinorekisterin tietosuojaseloste on laadittu 12.7.2023. Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira.

Valviran ohella yhteisrekisterinpitäjinä toimivat aluehallintovirastot, jotka käsittelevät toimialueellaan alkoholilain mukaan niille kuuluvia lupa- ja valvonta-asioita sekä vastaavat alkoholielinkeinorekisteriin tallettamistaan ja luovuttamistaan tiedoista. Lisäksi yhteisrekisterinpitäjiä ovat Ahvenanmaan valtionvirasto sekä Ålands miljö- och hälsöskyddsmyndighet, jotka toimivat Ahvenanmaalla lupa- ja valvontaviranomaisina ja käsittelevät rekisterin tietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietoja alkoholilaissa tarkoitettujen lupa-asioiden käsittelyssä ja valvonnan yhteydessä sekä alkoholitilastointia varten. 

Valvira ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään alkoholilain mukaisia lupia hakeneiden tahojen henkilötietoja. Yritysten ja muiden yhteisöjen osalta rekisteriin merkitään tietoja niiden johtohenkilöistä, vastuuhenkilöistä ja omistajista.

Alkoholielinkeinorekisteriin merkitään alkoholilain 66 §:n mukaiset tiedot:

  1. nimi ja toiminimi sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus sekä osoite, puhelinnumero ja muut osoitetiedot;
  2. 1. kohdassa tarkoitetut tiedot yhteisön hallituksen jäsenistä, toimitusjohtajasta sekä huomattavista osakkeenomistajista, vastuunalaisista ja äänettömistä yhtiömiehistä sekä heidän sijoittamistaan panoksista;
  3. poliisitutkintaa, esitutkintaa, syyteharkintaa ja syytettä sekä rikosasian tuomioistuin-käsittelyä ja rikostuomioita koskevat tiedot elinkeinonharjoittajista ja 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä;
  4. tieto rekisteröitymisestä arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja muihin verohallinnon rekistereihin sekä tieto erääntyneistä veroveloista;
  5. tiedot ulosoton kohteena olevista velvoitteista;
  6. tiedot yrityssaneerauksista ja konkursseista sekä muista erääntynyttä velkaa koskevista tuomioistuimen päätöksistä;
  7. tiedot valvottavan yksityishenkilön velkajärjestelyistä;
  8. tiedot tämän lain nojalla myönnetyn luvan perusteella tapahtuvasta toiminnasta sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten rikkomisesta ja tällaisen rikkomuksen seuraamuksesta sekä tiedot valvontaviranomaisten suorittamista tarkastuksista ja niiden tuloksista;
  9. muut lupa-asioiden käsittelyä, valvontaa ja tilastointia varten tarpeelliset tiedot, jotka eivät sisällä henkilötietolain (523/1999) 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja.

Lupahakemuksen käsittelytiedot talletetaan myös Valviran tai asianomaisen aluehallintoviraston diaariin. Lisäksi luvanhakuvaiheessa käsitellään myös hakijan yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet.