Dataskyddsbeskrivning för Alkoholnäringsregister

Dataskyddsbeskrivning för Alkoholnäringsregister (Allu) har uppdaterats 12.7.2023 

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Utöver Valvira fungerar de regionala förvaltningsverkena som gemensamma personuppgiftsansvariga, som inom sina verksamhetsområden behandlar tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen och ansvarar för de uppgifter de har registrerad och lämnat ut. Valvira ansvarar för informationssystemets funktionalitet. Gemensamma registeransvariga är dessutom Statens ämbetsverk på Åland och Ålands miljö- och hälsöskyddsmyndighet, som fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndigheter på Åland och behandlar uppgifterna i registret.

Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter för i alkohollagen avsedda tillstånds- och tillsynsärenden samt alkoholstatistikföring. 

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar personuppgifter om aktörer som har sökt tillstånd enligt alkohollagen. När det gäller företag och andra enheter förs uppgifter om deras chefer, ansvariga personer och ägare i registret.

Följande uppgifter registreras enligt alkohollagens 66 § i alkoholnäringsregistret:

  1. namn och firma, personbeteckning, företags- och organisationsnummer samt adress, telefonnummer och andra adressuppgifter,
  2. i 1 punkten angivna uppgifter om sammanslutningens styrelsemedlemmar, verkställande direktör och betydande aktieägare, ansvariga bolagsmän och tysta bolagsmän samt om deras insatser i bolaget,
  3. i fråga om näringsidkare samt de personer som avses i 2 punkten, uppgifter om polisundersökning, förundersökning, åtalsprövning och åtal samt de om domstolsbehandling av brottmål och straffdomar,
  4. uppgifter om registrering som mervärdesskattskyldig, införande i förskottsuppbördsregistret och i Skatteförvaltningens andra register samt uppgifter om skatteskulder som förfallit till betalning,
  5. uppgifter om förpliktelser som är föremål för utsökning,
  6. uppgifter om företagssaneringar och konkurser samt om andra domstolsbeslut som gäller skulder som har förfallit till betalning,
  7. uppgifter om att en enskild som är föremål för tillsynen har beviljats skuldsanering,
  8. uppgifter om verksamhet för vilken det har beviljats tillstånd enligt denna lag samt om överträdelser av denna lag samt bestämmelser som utfärdats och tillståndsvillkor som meddelats med stöd av den, och uppgifter om påföljderna för sådana överträdelser, samt uppgifter om tillsynsmyndigheternas inspektioner och granskningar samt resultaten av dessa,
  9. övriga uppgifter som behövs för handläggning, övervakning och statistikföring av tillståndsärenden och som inte är sådana känsliga uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Handläggningsuppgifterna för tillståndsansökan förs också i Valviras eller den berörda regionförvaltningsverkets diarium. Dessutom behandlas även namn och e-postadresser till den sökandes kontaktpersoner under behandling av tillståndsansökan.