Gemenskapsboendets egenkontroll

Egenkontroll är det primära sättet att övervaka och säkerställa verksamhetens kvalitet och lämplighet i gemenskapsboende. För att trygga klient- och patientsäkerheten och de lagstadgade tjänsterna ska välfärdsområdet och tjänsteproducenten när gemenskapsboende ordnas kontinuerligt genom egenkontroll följa upp och bedöma klienternas funktionsförmåga och behov av tjänster. Om det sker en ändring i klientens funktionsförmåga och behov av tjänster, ska välfärdsområdet utan dröjsmål göra en bedömning av klientens servicebehov och uppdatera klientplanen samt fatta nödvändiga beslut om tjänster som ska beviljas.  
 
Läs mer om egenkontroll gällande anordnare och producenter av tjänster. Under våren kommer Valvira att meddela en föreskrift gällande utarbetandet av planen för egenkontroll.

Tryggande av klientsäkerheten och tjänsternas kvalitet i gemenskapsboende

Ett gemenskapsboende av hög kvalitet är sådant att klienten upplever sitt liv som tryggt, meningsfullt och värdefullt. I gemenskapsboende kan klienternas behov av tjänster variera stort. Det är väsentligt att klienternas servicebehov kan mötas på ett sådant sätt att klientsäkerheten tillgodoses. Inom socialvården omfattar klientsäkerhet att ordna, producera och genomföra tjänsterna så att klientens fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska säkerhet inte äventyras.  
 
Inom hemvården ska man genom egenkontroll särskilt beakta att klienternas läkemedelsbehandling sker säkert och att klientplanerna uppfylls. I egenkontrollen ska man ägna uppmärksamhet åt bland annat klienternas näringsintag och hygienskötseln.   
 
I stödtjänsterna ska man genom egenkontroll ägna uppmärksamhet åt att enhetens kosttjänster samt tvätt- och städservice sköts ändamålsenligt. I ett epidemiläge ska man ägna särskild uppmärksamhet åt hygienrutiner och förebyggande av infektioner.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per telefon 0295 209 299 (tillsyn över socialvården)
vardagar klockan 9–11