Den offentliga informationstjänsten för de register över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

I den offentliga informationstjänsten för de register över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (JulkiTerhikki och JulkiSuosikki) som Valvira upprätthåller kan du kontrollera yrkeskvalifikationerna för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Från registren över yrkesutbildade personer (Terhikki och Suosikki) uppdateras uppgifterna automatiskt en gång per dygn till den offentliga informationstjänsten. I den offentliga informationstjänsten publiceras inte uppgifter om yrkesrättigheter som upphört att gälla, skriftliga varningar eller anmärkningar som antecknats i register.

JulkiTerhikki och JulkiSuosikki

Den offentliga informationstjänsten innehåller följande uppgifter:

  1. den yrkesutbildade personens namn
  2. registreringsnummer
  3. födelseår
  4. yrkesrätt för den yrkesutbildade personen
  5. uppgift om begränsning av rätten att utöva yrke

Rekommenderade webbläsare och andra sökanvisningar

Ur registret kan du endast söka uppgifter om en person i taget. Som sökfaktor fungerar antingen personens namn eller registreringsnummer.

Registreringsnumret är en 11-siffrig nummerserie som skiljer sig från identifieringsnumret, det vill säga det tidigare sjukförsäkringsnumret.

Namnets stavning påverkar huruvida sökningen lyckas. I utländska namn finns ofta prefix och specialtecken, exempelvis apostrofer (´`) eller accenttecken (^). Du kan skriva namnen utan dessa. Om du ändå använder specialtecken ska du skriva in namnet exakt för att söksystemet ska kunna känna igen det.

Du kan även skriva ett efternamn utan prefix (exempelvis von). Minst ett förnamn ska anges, men det behöver inte vara det första förnamnet. Det går inte att använda så kallade jokertecken (exempelvis *) i sökorden.

Sökresultat

Sökningen ger dig information om personens yrkeskompetens (exempelvis specialistläkare i kirurgi, socialarbetare) och födelseår.

Dessutom kan du se uppgifter om att personen är verksam med tidsbegränsat tillstånd (tillstånd att vara verksam, läkare som står under ledning och tillsyn samt rätt att vara verksam som läkare under ledning och tillsyn). Det är då fråga om en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som har fått sin utbildning någon annanstans än i Finland. Till en del av dessa personer beviljar Valvira till en början ett tidsbundet verksamhetstillstånd. När tidsfristen har löpt ut finns det inte längre uppgifter om dessa personer i registret. Om en persons rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller att använda en skyddad yrkesbeteckning har fråntagits dem helt och hållet, finns personen inte i registret över yrkesutbildade personer.

Sökningen kan också visa att en persons rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har begränsats. Du får mer information om innehållet i begränsningen och även andra sökresultat hos kundtjänsten för Valviras yrkesrättigheter (kontaktuppgifter nedan).

Skyddade yrkesbeteckningar

Yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården indelas i legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. Alla yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården behöver inte godkännande av Valvira för att kunna använda yrkesbeteckningen, utan de får rätten att använda den skyddade yrkesbeteckningen direkt utgående från utbildningen. Sådana personer som fått sin yrkesbeteckning på basis av den så kallade reglerade utbildningen är till exempel närvårdare inom hälso- och sjukvården. Alla dessa har inte anmält sina uppgifter till Valviras register, men de är trots detta yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Studerande inom hälso- och sjukvården

Informationstjänsten innehåller uppgifter om studerande inom hälso- och sjukvården för medicine, odontologie och farmacie studerande vid den tidpunkt då de har rätt att tillfälligt arbeta som en legitimerad yrkesutbildad person.

Anmäl om fel och brister som du har upptäckt

Om du upptäcker en brist eller ett fel, vänligen kontakta huvudanvändaren för Terhikki-registret (kontaktinformation nedan).