Detaljhandel av produkter som avses i tobakslagen

Tobaksprodukter och nikotinvätskor får säljas eller på annat sätt överlåtas i detaljhandel endast med tillstånd som beviljats av den kommun där försäljningsstället ligger. Tillståndet är specifikt för försäljningsstället och tillståndshavaren. I frågor som gäller tillståndet kan du i första hand kontakta den kommunala myndighet som övervakar tobakslagen.

Innehavaren av detaljhandelstillståndet ska utöver detaljhandelstillståndet ha de identifieringskoder som spårbarhetssystemet förutsätter för att partiförsäljaren ska kunna sälja tobaksprodukter till tillståndshavaren. Du kan läsa mer om temat på vår webbplats Förebyggande av olaglig handel.

Den kommunala myndighet som övervakar tobakslagen ska på förhand underrättas om ändringar i verksamheten och om att verksamheten upphör. Dessa uppgifter kan påverka de tillsynsavgifter som kommunen tar ut, så uppgifterna ska meddelas till kommunen i god tid. Kommunen tar ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa för behandling av anmälan om detaljhandelstillstånd för behandling av tobaksprodukter och nikotinvätskor eller anmälan om detaljhandel med nikotinvätska. I frågor som gäller avgifter kan du kontakta den kommun där försäljningsstället är beläget.

Kommunen å sin sida ska underrätta Valvira om beviljande och återkallande av tillstånd, ändringar som gäller tillstånd, försäljningsförseelser samt upphörande av försäljning.

Gör en skriftlig ansökan om detaljhandelstillstånd till kommunen. Det enklaste sättet är att göra ansökan elektroniskt. Fyll i den elektroniska ansökan om detaljhandelstillstånd här. Om du inte kan göra ansökan elektroniskt kan du använda den skriftliga tillståndsansökan som finns i slutet av denna sida. Anvisningar för ifyllande av tillståndsansökan finns också i slutet av denna sida.

Tills vidare förutsätter detaljhandel av tobakssurrogat liksom nikotinpåsar inte ett detaljhandelstillstånd.

Vanliga frågor om detaljhandel