Dataskyddsbeskrivning för Luoteri

Denna dataskyddsbeskrivning för Registret över donationer av könsceller och embryon för assisterad befruktning (donationsregistret, Luoteri) har uppdaterats 24.2.2023.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Enligt 22 § i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) för Valvira ett donationsregister (Luoteri). På anmälan av en tjänstetillhandahållare införs i registret donatorns identifieringsuppgifter samt uppgifter om donatorskoden enligt 18 § i lagen.

Enligt 23 § har en person som kan ha sitt ursprung i en donerad könscell eller ett donerat embryo, utan hinder av sekretessbestämmelserna efter att ha fyllt 18 år, rätt att få uppgift om donatorns identitet.

Enligt 14 § i lagen om assisterad befruktning, efter att ha godkänts som donator, skall, när det är fråga om donatorn, endast donatorskoden användas i stället för hans eller hennes identifieringsuppgifter.

Donatorskoden bildas enligt 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning (825/2007). Koden används i stället för personuppgifter, och det möjliggör
att donatorn förblir anonym. Donationsregistret innehåller information som kopplar koden
till personuppgifter.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Personuppgifter som behandlas

Enligt 22 § i lagen om assisterad befruktning innehåller donationsregistret följande uppgifter om donatorn: donatorns identifieringsuppgifter (förnamn, efternamn, personnummer, födelsedatum och ytterligare i fråga om en utlänning: antingen utländskt personnummer eller passets nummer), donatorkod, könsceller som donerats (spermie, äggcell, embryo) samt eventuellt samtycke till fastställande av faderskap i enlighet med 16 § 2 mom. I registret antecknas också datum av donation, eventuell återkallelse, namn på tjänstetillhandahållare, dess OID eller annan företagskod, registratorns namn samt datumet på registreringen.

När den, som har rätt till information från registret enligt 23 § i lagen, gör en förfrågan om information om donatorn, registreras denna förfrågan. Följande uppgifter förs då in i registret: donatorskoden i fråga, datum, uppgifter om personen som gör förfrågan (förnamn, efternamn, identifieringsuppgifter) också uppgifter om identifieringsdokument vilket man använt för att legitimera sig.