Dataskyddsbeskrivning för Terhikki

Denna dataskyddsbeskrivning för Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) har uppdaterats 3.5.2023.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för ett centralregister över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården för skötseln av tillsynsuppgifter enligt lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008). 

Vi behandlar personuppgifter vid handläggningen av yrkesrättighetsärenden och i tillsynen över yrkesutbildade personer samt i administrationen av yrkesrättighets- och tillsynsinformationen. 

Dessutom behandlar regionförvaltningsverken personuppgifter ur registret i samband med de styrnings- och övervakningsuppgifter som de utför inom sina verksamhetsområden.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Personuppgifter som behandlas 

I registret antecknas de uppgifter som nämns i 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

I ett ansökningsärende som gäller en i Finland reglerad yrkesrättighet inom hälso- och sjukvården behandlas sökandens identifierings- och kontaktinformation, uppgifter om avläggandet av den utbildning som yrkesrättigheten förutsätter och eventuella andra tilläggsutredningar i ärendet från till exempel en läroanstalt, en arbetsgivare eller en annan myndighet.  

I registret antecknas namnet på den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården, personbeteckningen, adressen och registernumret samt uppgifter om yrkesrättigheten och den utbildning som ligger till grund för den. 

I registret antecknas också avgöranden av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälso-vården eller regionförvaltningsverket som innehåller konstateranden av felaktigheter, försummelser eller klandervärt förfarande i den yrkesutbildade personens yrkesutövning samt uppgifter om varningar, bötes- eller fängelsestraff, avsättning eller avstängning från tjänsteutövning samt uppgifter om begränsning eller upphävande av yrkesutövningsrätten.