Arbete som studerande inom social- och hälsovården

Arbetsgivaren ansvarar för att den studerande har de lagstadgade förutsättningarna att arbeta med uppgiften.  Arbetsgivaren är skyldig att separat från fall till fall bedöma personens färdigheter och avgöra vilka uppgifter hen har tillräckliga förutsättningar att sköta. 

Arbetsgivaren ska på förhand tillräckligt noggrant fastställa studerandens uppgifter, ansvar, gränser för studerandens verksamhet och övriga skyldigheter. Arbetsgivaren ska dessutom säkerställa, att studeranden godkänt har genomfört de studier som krävs. Även om rekryteringen av studeranden sker genom ett företag som hyr ut personal, ska verksamhetsenheten själv säkerställa de ovannämnda faktorerna. Om den studerande som anställs är utlänning, ska arbetsgivaren också bedöma tillräckligheten av dennes språkkunskaper för att arbeta med uppgiften.

Handledare som förordnas för studerande

Verksamhetsenheten ska skriftligt förordna en handledare både för studerande inom  hälso- och sjukvården och för studerande som tillfälligt jobbar som socialarbetare. Handledaren ska jobba i samma verksamhetsenhet som den studerande. Handledaren ska vara en legitimerad yrkesperson som är berättigad att självständigt utöva det yrke för vilket den studerande studerar. Exempelvis ska en handledare för en tandhygieniststuderande vara en legitimerad tandhygienist och handledaren för en sjukskötarstuderande ska vara en legitimerad sjukskötare. Handledaren ska ha tillräcklig praktisk erfarenhet av sitt yrke. Han eller hon ska följa upp, handleda och övervaka studerandens verksamhet och omedelbart ingripa i eventuella missförhållanden samt avbryta verksamheten om patient- eller klientsäkerheten kan äventyras.

Kontakta oss

Med e-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)