Egenkontroll för tjänsteproducenter inom social- och hälsovården

Tjänsteproducenten ansvarar för att säkerställa kvaliteten, ändamålsenligheten och säkerheten för sin egen verksamhet samt för tjänster som den har köpt in av en underleverantör genom egenkontroll. Egenkontrollen är den kvalitets- och riskhantering som förknippas med produktionen av tjänster och som genomförs föregripande, operativt och i efterhand samt säkerställande av kontinuiteten.

Ett säkert och ändamålsenligt genomförande av den vård och de tjänster som klienten och patienten behöver förutsätter säkerställande av personalens tillräcklighet och kompetens. Det är väsentligt att man inser syftet med egenkontroll och betydelsen av varje arbetstagares verksamhet som en del av säkerställandet av klient- och patientsäkerheten och klientens högkvalitativa tjänster. 

Om en tjänsteproducent upptäcker missförhållanden eller brister i verksamheten, ska den vidta åtgärder för att åtgärda dessa.

Plan för egenkontroll

En plan för egenkontroll ska utarbetas för det dagliga arbetet vid tjänsteenheten, och i denna plan ska tjänsteproducenten anteckna de åtgärder som vidtas för att säkerställa och utveckla kvaliteten.

Kontroll av straffregisterutdrag

Tjänsteproducenten är skyldig att kontrollera straffregisterutdraget vid anställnings- och tjänsteförhållanden som varar i minst tre månader under ett år, och i vilka arbete med äldre personer är en permanent och väsentlig del. Ett straffregisterutdrag begärs då personen för första gången anställs eller utnämns till ett anställnings- eller tjänsteförhållande, eller han eller hon för första gången tilldelas sådana arbetsuppgifter som avses i bestämmelsen. Tjänsteproducenten har dessutom rätt att be om ett straffregisterutdrag av en person som anställs för arbetsuppgifter som varar i högst tre månader under ett år.

Arbetet kan vara assistans, stöd, vård, omsorg eller annat arbete i interaktion med en äldre person. Bedömningen görs dock alltid individuellt utifrån de konkreta arbetsuppgifterna, vilket innebär att förutsättningarna kan uppfyllas även för andra än de som deltar i det omedelbara klientarbetet. Arbetsgivaren ansvarar för bedömningen.

Anmälningsskyldighet