Självbestämmanderätt i social- och hälsovårdstjänster 

Självbestämmanderätten är den ledande principen inom social- och hälsovårdstjänster och innebär individens rätt att bestämma över sitt eget liv och ärenden som rör hen själv. Klienten och patienten ska behandlas i samförstånd med hen själv.

Klientens självbestämmanderätt i socialvårdstjänster 

Då det gäller socialvårdstjänster ska klientens önskemål och åsikter beaktas i första hand. Klienten ska ges möjlighet att delta och påverka planeringen och genomförandet av sina tjänster. Självbestämmanderätten omfattar även det att klienten har rätt att göra val som enligt andras uppfattning kan vara felaktiga. 

Om klienten på grund av sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak inte kan uttrycka sin åsikt, ska klientens vilja utredas tillsammans med dennes lagliga företrädare, en anhörig eller en närstående. Ett ärende som gäller en klient ska behandlas och avgöras så att klientens intresse beaktas i första hand. 

Patientens självbestämmanderätt inom hälso- ock sjukvården 

Inom hälso- och sjukvården ska patienten vårdas i samförstånd med hen. Om en patient nekar till en viss behandling, ska hen i mån av möjlighet vårdas i samförstånd med hen själv på ett annat medicinskt godtagbart sätt. Patienten har också rätt att fatta beslut som kan skada hans eller hennes egen hälsa eller liv, och har rätt att vägra att ta emot planerad eller redan inledd vård. 

Om en myndig patient på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan besluta om sin vård, ska en anhörig eller närstående till patienten eller en annan laglig företrädare höras så att patientens vilja kan utredas. När det gäller beslut om en åtgärd krävs samtycke av patientens närstående eller lagliga företrädare. Den som ger samtycket ska fästa uppmärksamhet vid patientens tidigare vilja eller åsikt i saken. Om en utredning av patientens egen vilja inte fås, ska patienten vårdas i enlighet med hens personliga bästa, dvs. på det sätt som är mest fördelaktigt för patienten. 

Att stödja rätten till självbestämmanderätt ska alltid prioriteras framom en begränsning 
När tjänster produceras ska det säkerställas att klientens eller patientens självbestämmanderätt förverkligas. Begränsning av en persons självbestämmanderätt ska alltid vara oundvikligt för att trygga vården eller tjänsten och stå i proportion till det syfte som fastställts för begränsningen. Att stödja en persons rätt till självbestämmande är alltid en prioritet i förhållande till begränsning. En begränsning av självbestämmanderätten kan vara godtagbar endast om syftet med vården eller tjänsten inte går att uppnå på något annat sätt. 

Kontakta oss

Via e-post [email protected]

Telefon 0295 209 299 
(tillsyn över socialvården)
klockan 9–11

Telefon 0295 209 444
(tillsyn över hälso- och sjukvården)
klockan 9–11