Äldre personers självbestämmanderätt i serviceboende med heldygnsomsorg 

Självbestämmanderätten är en äldre persons grundläggande rättighet som består oberoende av sjukdom, ålder och boendeform. 

Klientrummet i serviceboendeenheter med heldygnsomsorg är den äldre personens hem där hen får den vård och omsorg som hen behöver i hemlik miljö. Klienten har rätt att leva på det sätt hen vill och att göra sina egna val och själv besluta om sina dagliga angelägenheter. Ålder, sjukdom eller boende i ett serviceboende med heldygnsomsorg upphäver eller begränsar inte den äldre klientens självbestämmanderätt. 

I serviceboende med heldygnsomsorg den äldres önskemål och åsikter beaktas vid genomförandet av tjänsterna. Ett ärende som gäller en äldre person ska behandlas och avgöras på ett sådant sätt att man i första hand tar hänsyn till den äldres intressen. Om den äldres åsikt inte kan utredas på något annat sätt, ska hens vilja utredas i samarbete med hens närstående eller lagliga företrädare.   

Vanligtvis stöds självbestämmanderätten genom att man utarbetar en klientspecifik vård- och serviceplan som styr det dagliga klientarbetet och samtidigt säkerställer att den äldres egen vilja genomförs. I planen kommer den äldre och vid behov hens närstående samt serviceproducenten överens om detaljer, mål och medel för vården och tjänsterna. I vård- och serviceplanen är det också bra att inkludera konkreta åtgärder som stödjer och främjar klientens självbestämmanderätt.

Verksamhetsenhetens egenkontrollplan ska styra stödet för klienternas självbestämmanderätt. I serviceproducentens plan för egenkontroll ska man konkret beskriva hur klienternas självbestämmanderätt säkerställs och hur den stöds i det dagliga arbetet. I planen för egenkontroll ska även antecknas alternativa metoder för att förebygga användningen av begränsningsåtgärder. Även åtgärder som begränsar klienternas självbestämmanderätt och principerna för användning av dessa ska registreras i egenkontrollplanen.

Producenter av serviceboendetjänster ska också främja genomförandet av äldre personers självbestämmanderätt genom lämpliga utrymmeslösningar, möbler och redskap. 

Utöver detta begränsas självbestämmanderätten också på grund av verksamhetsmodeller som ingår i boendeenhetens verksamhetskultur och genom vilka arbetstagarna begränsar klienternas beteende och handlingssätt, eller beslutar på klientens vägnar om vardagliga angelägenheter utan att utreda klientens egna önskemål och åsikter. Vid serviceboenden ska man skapa en verksamhetskultur som stödjer äldre klienters självbestämmanderätt.