Gemenskapsboendets lokaler 

Gemenskapsboendets lokaler ska vara tillgängliga och trygga och de ska trygga klienternas rätt till privatliv. Utgångspunkten för bostädernas utrustningsnivå är klienternas behov. Utöver detta ska det finnas gemensamma lokaler i boendeenheten. De gemensamma lokalerna ska möjliggöra verksamhet som främjar socialt umgänge enligt klienternas behov och önskemål. Gemensamma lokaler är exempelvis olika matsalar och uppehållsrum samt ett gårdsområde som motsvarar klienternas behov.

Krav på gemenskapsboendets lokaler  

Socialservicens lokaler som är i klienternas användning ska stödja klienternas sociala interaktion. Vid planering och användning av lokalerna ska klienternas individuella behov och förutsättningar, tillgänglighet och skyddet för privatlivet beaktas. När lokalerna planeras ska det beaktas att bostaden i princip ska vara minst 20 kvadratmeter. Med bostad avses inte en bostad med enskilda rum och gemensamt kök och badrum. Bostäder för par ska vara större och lämplig för två personer.    
  
Bostaden ska stödja en förmåga att klara sig självständigt och användning av hjälpmedel samt möjliggöra hjälp till klienterna vid behov. I bostäderna ska finnas egen toalett och tvättrum samt kök eller beredskap för kök.  I bostäderna ska finnas tillräckligt med rum för vardagliga sysslor som motsvarar klienternas behov. Bostädernas utrustningsnivå ska motsvara klienternas behov och funktionsförmåga samt trygga att klientsäkerheten tillgodoses.   
  
Egenkontroll är det primära sättet att säkerställa att lokalerna är ändamålsenliga. I sista hand gör tillsynsmyndigheten utifrån en helhetsbedömning en uppskattning av att lokalerna är ändamålsenliga.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per telefon 0295 209 299 (tillsyn över socialvården)
tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 10–11