Genomförande av läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling är en av de viktigaste vårdformerna. Läkaren beslutar om patientens medicinering och vårdarbetarna genomför läkemedelsbehandlingen vid social- och hälsovårdens verksamhetsenheter. Genomförandet av läkemedelsbehandling är hälso- och sjukvårdsverksamhet oberoende av i vilken miljö den genomförs.

Plan för läkemedelsbehandling

Alla verksamhetsenheter som genomför läkemedelsbehandling ska ha en plan för läkemedelsbehandling för respektive verksamhetsenhet, som styr det praktiska genomförandet av läkemedelsbehandlingen. Med hjälp av planen för läkemedelsbehandling kan läkemedelsbehandlingens kvalitet och säkerhet säkerställas.

Den centrala utgångspunkten för planen för läkemedelsbehandling är den läkemedelsbehandling som verksamhetsenhetens klienter och patienter behöver. På basis av hur krävande läkemedelsbehandlingen är bedöms vilket kunnande personalen ska ha och vilken personalstruktur som behövs för att genomföra en säker läkemedelsbehandling.
Vid verksamhetsenheterna för social- och hälsovården genomförs läkemedelsbehandling i princip av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som genomgått utbildning i läkemedelsbehandling. De yrkesutbildade personernas roll och ansvar för genomförandet av klientens och patientens läkemedelsbehandling fastställs i enhetens plan för läkemedelsbehandling.

I alla enheter som genomför läkemedelsbehandling bär ledningen det övergripande ansvaret för genomförandet av och förutsättningarna för säker läkemedelsbehandling i sina enheter. En stor del av de farliga situationerna inom läkemedelsbehandling kan förebyggas genom att planera verksamhet väl, utbilda personal, identifiera risker och betona vikten av högkvalitativ och säker läkemedelsbehandling.

Säkerställande av kunnandet inom läkemedelsbehandling

Arbetsgivaren ska säkerställa arbetstagarens kunnande i läkemedelsbehandling på det sätt som anges i planen för läkemedelsbehandling. Arbetsgivaren ska ordna tilläggsutbildning för de anställda för sådana uppgifter som de anställda inte har behörighet att utföra på basis av yrkesutbildningen. Arbetsgivaren ska säkerställa de anställdas teoretiska och praktiska kunnande samt bevilja dem skriftliga tillstånd för uppgifterna.

Olika yrkesgruppers uppgifter vid genomförandet av läkemedelsbehandling