Permanenta externa sakkunniga

Valvira har över 200 permanenta externa sakkunniga, av vilka skriftliga sakkunnigutlåtanden kan begäras. Som permanenta externa sakkunniga kallas personer med påvisad kompetens och erfarenhet för fyra år i taget. De kompletterar ämbetsverkets egen expertis. De permanenta sakkunniga företräder hälso- och sjukvårdens, socialvårdens, medicinens, juridikens och småbarnspedagogikens sektorer, och är skyldiga att erbjuda Valvira och regionförvaltningsverken sakkunnighjälp gällande den sektor de företräder. 

Sakkunnigutlåtanden begärs särskilt inom följande grupper av ärenden:

  • vid Valvira anhängiga klagomål och övriga tillsynsärenden gällande yrkespersoner inom hälso- och sjukvården eller verksamhetsenheter
  • utlåtanden som övriga tillsynsmyndigheter och utredande myndigheter (exempelvis riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern, polisen) har begärt av Valvira, och som kan gälla till exempel en yrkespersons eller verksamhetsenhets förfarande, en misstanke om felbehandling eller en utredning av dödsorsak 
  • ärenden som gäller avbrytande av havandeskap eller sterilisering
  • ärenden som gäller innehållet i så kallade icke-reglerade utbildningar.

Anvisningar för permanenta sakkunniga

Ett sakkunnigutlåtande avges på uppdrag av en myndighet, och den sakkunniga omfattas av bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande i lagen om offentliggörande av myndigheternas verksamhet, och om överträdelse av dessa. Vid avgivande av ett sakkunnigutlåtande beaktas även till tillämpliga delar bland annat rättsmedicinska intyg och utlåtanden i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt de bestämmelser som gäller hörande av sakkunniga.

Den sakkunniga ska i sitt utlåtande uteslutande svara på de frågor som svarar mot den sektor inom vilken hen har kallats som permanent sakkunnig. Ett ämbetsverk kan i sin begäran om utlåtande även närmare definiera de frågor vid vilka man önskar att den sakkunniga fäster särskild uppmärksamhet.

Ett utlåtande från en permanent sakkunnig ska grunda sig på de faktorer som nämns i begäran om utlåtande samt på de handlingar som har levererats som bilagor till remissen. Om det i ärendet behövs ytterligare utredningar, exempelvis undersökningsuppteckningar eller andra handlingar, ska den sakkunniga kontakta ärendets föredragare.