Vattenarbetskort

Med vattenarbetskortet säkerställs att de som arbetar med hushålls- och bassängvatten har tillräcklig kunskap och kompetens om bland annat vattenrelaterad hygien och anläggningsteknik. Personer som arbetar med uppgifter som påverkar vattenkvaliteten till exempel vid vattentäkter, vattenverk och simhallar ska ha ett vattenarbetskort.

Vattenarbetskortet får man efter att ha avlagt vattenarbetskortstestet. Det finns egna tester för hushålls- och bassängvattenarbetskort. Om man arbetar med arbetsuppgifter som påverkar både hushålls- och bassängvattnets kvalitet ska man ha både ett arbetskort för hushållsvatten och ett arbetskort för bassängvatten.

I testet för vattenarbetskort testas kunskaper om bland annat vattnets mikrobiologi, reningstekniker och lagstiftningen om vattnets kvalitet. Kompetenskraven presenteras närmare i social- och hälsovårdsministeriets förordningar 1350 och 1351/2006.

Test för vattenarbetskort ordnas av testare som godkänts av Valvira. Ett vattenarbetskort gäller i fem år från den dag då testet har utförts med godkänt resultat. Om fem år måste testet utföras på nytt.

Testare

De som utför tester för vattenarbetskort är testare godkända av Valvira. Testaren ska ha formell kompetens enligt hälsoskyddslagen samt kompetens och erfarenhet av anläggningsteknik och hygien för hushållsvatten och bassängvatten. Testarna är självständiga aktörer vars verksamhet övervakas av Valvira. 

Valvira upprätthåller en förteckning över testarnas kontaktuppgifter. Förteckningarna hittar du i slutet av denna sida.

Testarna kan också erbjuda utbildning utöver tester för vattenarbetskort. Valvira ansvarar dock inte för den utbildning som testarna erbjuder.

Du kan ansöka om att bli testare antingen genom att fylla i vår elektroniska ansökan eller genom att lämna in en fritt formulerad ansökan med nödvändiga bilagor till Valviras registratorskontor. Du kan läsa mer om ansökan om att bli testare i Valviras anvisning. Anvisningen finns i slutet av denna sida.

Vanliga frågor om vattenarbetskortet