Egenkontroll för tjänsteanordnare och tjänsteproducenter inom social- och hälsovården

Med egenkontroll avses de metoder och åtgärder genom vilka serviceanordnaren och serviceproducenten övervakar, uppföljer och utvärderar sin verksamhet. Genom egenkontrollen säkerställs klienternas jämlikhet samt tjänsternas tillgänglighet, kontinuitet, säkerhet och kvalitet. 

Egenkontrollen är den viktigaste formen av tillsyn. Genom egenkontrollen säkerställs att verksamheten bedrivs lagenligt och med iakttagande av avtal. Egenkontrollen är en proaktiv och aktiv verksamhet som omfattar identifiering av risksituationer och åtgärder för att ingripa i missförhållanden.

Utöver den egenkontroll som genomförs av serviceanordnaren och serviceproducenten är varje yrkesutbildad person inom social- och hälsovården skyldig att utöva sitt yrke på ett tryggt sätt samt att underrätta sin arbetsgivare om risker eller missförhållanden som hen har upptäckt.

Välfärdsområdena ordnar social- och hälsovårdstjänster inom sitt område. Till deras omfattande skyldighet att utöva egenkontroll hör förutom tillsyn över sin egen organisationsuppgift och serviceproduktion även tillsyn över privata serviceproducenter. Skyldigheten att utöva egenkontroll gäller även Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.