Denaturering av sprit

Sprit, dvs. över 80 procent etanol, kan denatureras av en tillståndshavare som har import-, tillverknings-, partihandels- eller användningstillstånd för sprit.

Lindrigt denaturerad sprit är sprit som gjorts oanvändbar och som både har denaturerats enligt bestämmelser i en EU-medlemsstat och är avsedd att användas för tillverkning av produkter som inte är avsedda som människoföda. 

Kraftigt denaturerad sprit är sprit som gjorts oanvändbar. Denaturering som godkänts i Finland vid tillverkning av kraftigt denaturerad sprit presenteras nedan på webbplatsen. 

Alkoholpreparat är ett alkoholhaltigt ämne som inte är en alkoholdryck eller sprit och som kan vara denaturerat.

Denaturering

När lindrigt denaturerad sprit tillverkas i Finland ska vid denatureringen användas minst den mängd denatureringsämnen som anges i förteckningen över denatureringsämnen som statsrådet fastställt. Valvira kan meddela närmare föreskrifter om mängden denatureringsämnen. En ändring av lagstiftningen i anslutning till förteckningen är anhängig.

När det i Finland tillverkas kraftigt denaturerad sprit ska denatureringsämnen användas vid denatureringen i enlighet med kommissionens genomförandeförordning. Denatureringsämnena ska vara sådana att de inte hindrar en ändamålsenlig användning av det denaturerade preparatet.