Undersökningslaboratorier enligt hälsoskyddslagen

Undersökningar enligt hälsoskyddslagen ska utföras i ett godkänt laboratorium. Laboratorierna godkänns av Livsmedelsverket. Innan Livsmedelsverket godkänner laboratoriet kontrollerar Valvira att laboratoriet och de metoder som det använder uppfyller kraven i lagstiftningen.

Livsmedelsverket övervakar laboratoriernas verksamhet. Om laboratoriet inte följer bestämmelserna i lagstiftningen, kan Livsmedelsverket meddela laboratoriet föreskrifter om att korrigera sin verksamhet eller till och med återkalla laboratoriets godkännande för viss tid.

En förteckning över godkända laboratorier finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Dokument

Lagstiftning

Se även