Registrering av tjänsteenhet och gemensam tjänsteenhet inom social- och hälsovården

Den behöriga myndighet som handlägger en tjänsteenhets ansökan bestäms på basis av omfattningen för tjänsteproducentens verksamhet. Registrering av tjänsteenheter för tjänsteproducenter med riksomfattande verksamhet behandlas av Valvira. Ärenden som gäller tjänsteproducenter med verksamhet inom ett regionförvaltningsverks område behandlas av ifrågavarande regionförvaltningsverk.

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna i Soteri-nyheten.

Med tjänsteenhet avses en operativ och administrativ helhet som upprätthålls av en offentlig eller privat tjänsteproducent, där social- och/eller hälsovårdstjänster produceras. Tjänsteenheten består av ett eller flera serviceställen.

Serviceställe

Med serviceställe avses den faktiska plats där de tjänster som registrerats för tjänsteenheten produceras. Registertekniskt utgör servicestället en del av tjänsteenheten.

För registrering av en tjänsteenhet ska tjänsteproducenten anmäla bland annat:

  • verksamhetsplan
  • uppgifter om social- och/eller hälso- och sjukvårdstjänsterna och deras innehåll
  • klientgrupp och planerat klientantal
  • personalstyrka och typ av personal
  • ansvarspersonens utbildning och arbetserfarenhet samt uppgift i verksamheten eller tjänsteenheten
  • Beskrivning av de utrymmen, redskap, klient- och patientregister som man planerar att använda för tjänsteverksamheten samt myndighetsgodkännanden av dessa.

Tillsynsmyndigheten ber vid behov om ytterligare utredningar av sökanden.

Förhandsinspektion av tjänsteenheten

Före registreringen av ett nytt sjukhus eller en tjänsteenhet som producerar krävande socialvård genomför tillsynsmyndigheten en förhandsinspektion av tjänsteenheten i enlighet med tillsynslagen.

För att säkerställa klient- och patientsäkerheten är det utifrån en riskbaserad bedömning även möjligt att genomföra en förhandsinspektion i en annan tjänsteenhet.

Gemensam tjänsteenhet

Tjänsteproducenter som fungerar i en gemensam tjänsteenhet har genom ett inbördes avtal utsett en behörig tjänsteproducent till sin representant inför tillsynsmyndigheten samt för att svara för de skyldigheter som fastställs för dem i tillsynslagen. Hos tillsynsmyndigheten representerar den behöriga tjänsteproducenten de andra tjänsteproducenterna i den gemensamma tjänsteenheten i frågor som gäller de tjänster som produceras i den gemensamma tjänsteenheten.

Registrering av en gemensam tjänsteenhet

Den behöriga tjänsteproducenten ansöker om registrering av den gemensamma tjänsteenheten och uppger sig fungera i egenskap av behörig tjänsteproducent på basis av ett avtal. Den behöriga tjänsteproducenten har behörighet att representera alla de tjänsteproducenter med vilka den har ingått ett avtal om att fungera som behörig tjänsteproducent.

Tjänsteproducenterna tillhandahåller den behöriga tjänsteproducenten de uppgifter som är nödvändiga för registrering, och dennes uppgift är att säkerställa uppgifternas korrekthet och leverera dem till myndigheten. Den behöriga tjänsteproducenten ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Till myndigheten ska alltid anmälas vilka tjänster varje tjänsteproducent som fungerar i tjänsteenheten ansvarar för.

Det tillvägagångssätt som iakttas vid registreringen är detsamma som vid registrering av enskilda tjänsteproducenters tjänsteenhet. Det handlar om en möjlighet att registrera en gemensam tjänsteenhet i situationer där flera registrerade tjänsteproducenter producerar tjänster vid en och samma tjänsteenhet, exempelvis en läkarcentral.

Den gemensamma tjänsteenheten registreras för alla de tjänsteproducenters räkning som fungerar i tjänsteenheten på basis av de uppgifter som den behöriga tjänsteproducenten tillhandahållit. En tjänsteproducent ska vara registrerad som tjänsteproducent för att kunna ansluta sig till en gemensam tjänsteenhet.

Den gemensamma tjänsteenheten är ett frivilligt arrangemang och ett sätt att registrera sig.

Anmälan om ändring av registreringen

Om väsentliga ändringar sker i verksamheten för en registrerad tjänsteenhet eller dess serviceställe, ska tjänsteproducenten lämna en tjänsteenhetsspecifik ansökan om ändring av registreringen. Den planerade ändringen får inte genomföras innan ett beslut om ändring av registreringen har givits. Förordningen om avgiftsbelagda prestationer innehåller bestämmelser om avgifterna för ändringar.

Vanliga frågor om registrering av tjänsteenheter och gemensamma tjänsteenheter