Rökförbud

Syftet med rökförbuden och rökbegränsningarna i tobakslagen är att skydda befolkningen mot hälsorisker orsakade av tobaksrök i omgivningen.

I frågor som gäller rökförbud och rökbegränsningar ska du i första hand kontakta kommunen, eftersom kommunerna övervakar att de följs.

Med tobaksrökning avses användningen av tobaksprodukter avsedda för rökning eller annan upphettning. Rökförbuden och rökbegränsningarna i tobakslagen tillämpas också på användningen av örtprodukter och elektroniska cigaretter för rökning. 

Allmänna rökförbud

Rökning är förbjuden inomhus i byggnader, fordon eller andra motsvarande platser som står till allmänhetens eller arbetstagarnas förfogande eller står till kundernas förfogande för tillhandahållande av tjänster som produceras i näringsverksamhet eller för tillhandahållande av offentliga tjänster. Dessutom gäller förbudet skärmtak och läktare vid allmänna tillställningar som ordnas utomhus samt andra utrymmen som direkt är avsedda för observation av tillställningen och där deltagarna vistas på sin plats. 

Rökning är också förbjuden i utomhusutrymmen vid daghem, läroanstalter som ger förskoleundervisning eller grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieundervisning samt på lekplatser för vilka ett säkerhetsdokument enligt konsumentsäkerhetslagen ska upprättas. Dessutom är det förbjudet att använda rökfria tobaksprodukter (t.ex. snus) på ovan nämnda områden. 

Enligt barnskyddslagen eller mentalvårdslagen är rökning vidare förbjuden på utomhusområden som är avsedda för personer under 18 år samt på allmänna badstränder från början av maj till slutet av september. Man får inte heller röka inne i ett fordon som är i privat bruk då en person under 15 år vistas i fordonet. Förbudet gäller inte bostadsutrymmen i fordon.

Valvira har utarbetat en separat anvisning som närmare behandlar rökförbud vid offentliga tillställningar, på lekplatser och på badstränder. Anvisningen finns i slutet av denna sida.

Rökning i bostadssammanslutningar

I bostadssammanslutningens gemensamma och allmänna inomhusutrymmen får man inte röka. Dessutom får en bostadssammanslutning förbjuda rökning i gemensamma utomhusutrymmen som ägs och innehas av bostadssammanslutningen. Bostadssammanslutningens rätt att förbjuda rökning omfattar inte utomhusområden som innehas av delägarna eller andra utomhusområden som inte är i sammanslutningens besittning. 

Kommunen meddelar rökförbud på ansökan av bostadssammanslutningar 

En bostadssammanslutning kan hos kommunen ansöka om rökförbud för balkonger som hör till lägenheterna i bostadssammanslutningens byggnad, utomhusutrymmen som används av lägenheterna och inomhusutrymmen i lägenheterna. Innehavarna av de lokaler som avses i ansökan ska höras innan ansökan görs.

I frågor som gäller bostadssammanslutningars ansökningar om rökförbud ska du i första hand kontakta kommunen.

Bostadssammanslutningar (byggnadens ägare) har rätt att hos kommunen ansöka om rökförbud även i utrymmen som är i invånarnas besittning. Kommunen ska meddela rökförbud i de utrymmen som avses i ansökan, om tobaksrök kan spridas från lokalerna på annat sätt än i undantagsfall till en annan balkong, till ett vistelseområde utomhus i en annan lägenhet eller inomhus i en annan lägenhet. 

Kommunen ska på ansökan av bostadssammanslutningen återkalla ett rökförbud som den meddelat, om det på grund av förändrade förhållanden inte längre finns grunder för förbudet. Förbudet kan också återkallas på ansökan av lokalens innehavare, om bostadssammanslutningen inte trots väsentligt förändrade förhållanden ansöker om att förbudet ska återkallas.

Närmare information och olika anvisningar om rökförbud i bostadssammanslutningar finns i slutet av denna sida.