Registren över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården (Terhikki och Suosikki)

För att sköta sin tillsynsuppgift upprätthåller Valvira centralregister över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården innehåller bestämmelser om registerföringen. En person antecknas i registret när hen har beviljats yrkesrätt inom social- eller hälsovården i Finland. I registret antecknas yrkesrättens giltighet och tillsynsuppgifter. Den registrerade kan ha flera olika giltiga yrkesrättigheter parallellt. Registret över yrkespersoner omfattar inte uppgifterna om arbete, det vill säga huruvida personen arbetar som yrkesutbildad person.

Personuppgifter

I registren över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården används personuppgifter enligt befolkningsdatasystemet i Finland.

Registreringsnummer

Registreringsnumret är en teknisk nummerserie med 11 tecken som ges till alla yrkesutbildade personer som registreras i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) eller registret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki).

Registreringsnumret används för att identifiera en yrkesutbildad person till exempel vid verifiering och i hälso- och sjukvårdens riksomfattande datasystemtjänster. Registreringsnumret finns att få i registrens offentliga informationstjänst JulkiTerhikki eller JulkiSuosikki. Som sökfaktor i informationstjänsten fungerar antingen personens namn eller registreringsnummer.

Identifikationskod

Sjukförsäkringsnumret kallas sedan år 2009 identifikationskod. Identifikationskoden används bland annat för recept, läkarintyg samt för förordnanden om undersökningar och vård.

Valvira ger en identifikationskod till läkare och tandläkare samt till sjuksköterskor, munhygienister och optiker som har rätt att förskriva läkemedel. Medicine och odontologie studerande som har slutfört minst de fyra första studieåren får en identifikationskod när de införs i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Den identifikationskod som erhållits under studierna förblir i bruk även efter utexamineringen.

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter ur registret över yrkesutbildade personer beskrivs närmare i registrens dataskyddsbeskrivningar, som finns i slutet av denna sida.

Registrets offentliga informationstjänst

Du kan kontrollera yrkesrättigheterna för en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården i den offentliga informationstjänsten i centralregistren för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Informationstjänstens innehåll beskrivs i dataskyddsbeskrivningen. De uppgifter som publiceras i informationstjänsten uppdateras en gång per dygn.

Registerutdrag eller EU-intyg (Certificate of Current Professional Status)

Du kan beställa ett registerutdrag eller ett EU-intyg i Valviras elektroniska ärendehantering. Båda intygen är avgiftsbelagda och deras priser bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Statistiska uppgifter

Du kan beställa statistik över uppgifter i registret över yrkesutbildade personer genom Valviras tjänst för säker post. För utlämnande av uppgifter på beställning tas en avgift ut enligt avgiftsförordningen. Statistik över antalet yrkesrättigheter finns också tillgänglig som öppna data.