Botulinbehandlingar

Administrering av botulinbehandlingar är en åtgärd som förutsätter krävande medicinsk expertis. Av denna anledning anses administrering av botulinbehandlingar som hälso- och sjukvårdsverksamhet även då den tillhandahålls för rent estetiska ändamål.

Botulinustoxin är ett läkemedel som i Finland endast kan administreras på basis av en läkemedelsförskrivning till patienten av en läkare som har rätt att utöva sitt yrke. Botulinustoxin kan injiceras av en legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården som utöver ändamålsenlig utbildning även har tillräcklig kunskap för att injicera botulinustoxin. Som ändamålsenlig utbildning kan man anse vara en utbildning som har omfattat tillräcklig injektionsutbildning (sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor). Dessutom ska ovannämnda legitimerade yrkespersoner inom hälso- och sjukvården som administrerar botulinbehandlingar ha genomgått utbildning specifikt för injektion av botulinustoxin. Den legitimerade läkaren ska säkerställa kompetensen hos övriga legitimerade yrkespersoner inom hälso- och sjukvården som administrerar botulinbehandlingar, och utfärda ett skriftligt tillstånd att administrera dessa injektioner.

Läkaren har ansvar för botulinbehandlingar. Om den person som administrerar injektionen inte är en läkare ska injektionen administreras under ledning och övervakning av en läkare vid tjänsteenheten. Läkaren ska vara omedelbart tillgänglig under injektionssituationen, så att han eller hon kan övervaka injektionen och vid behov ingripa. Övriga yrkespersoner inom hälso- och sjukvården än de som uppfyller kraven får inte administrera botulinbehandlingar.

Ändamålsenliga journalanteckningar ska göras vid förskrivning och injektion av botulinustoxin. Dessutom ska tjänsteenhetens plan för läkemedelsbehandling separat beskriva ansvaren och förfarandena i samband med administrering av botulinbehandlingar samt kompetenskraven för den personal som deltar i botulinbehandlingar, och de tillvägagångssätt som används för att säkerställa och upprätthålla kompetensen. 

Hälso- och sjukvårdstjänster

Lagen om tillsyn över social- och hälsovården innehåller bestämmelser om produktion av hälso- och sjukvårdstjänster. Enligt tillsynslagen avses med hälso- och sjukvårdstjänster de åtgärder för fastställande av patientens hälsotillstånd eller för återställande eller upprätthållande av hälsan, hälso- och sjukvård eller någon annan behandling där medicinska eller odontologiska metoder används eller som grundar sig på läkarvetenskap eller tandläkarvetenskap och som utförs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller vid en tjänsteenhet för hälso- och sjukvård, som mobil tjänst, via fjärranslutning eller digital anslutning eller hos patienten. Administrering av botulinbehandlingar omfattas av tillsynslagens definition av hälso- och sjukvårdstjänster.

Produktion av social- och hälsovårdstjänster förutsätter att tjänsteproducenten och tjänsteenheten har registrerats i det riksomfattande registret över tjänsteproducenter (Soteri) och att ett beslut har fattats om registreringen innan verksamheten inleds. Olovlig yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården är straffbar enligt strafflagen. 

Om en tjänst tillhandahålls inom området för endast ett regionförvaltningsverk behandlas registreringsansökan av regionförvaltningsverket. Valvira behandlar registreringsärenden för tjänsteproducenter som producerar tjänster inom verksamhetsområdet för minst två regionförvaltningsverk.

Förutsättningar för administrering av botulinbehandlingar i korthet

Den som administrerar behandlingen

  • är en läkare som har rätt att utöva sitt yrke i Finland eller
  • är en legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården vars utbildning har inkluderat tillräcklig injektionsutbildning (sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska), och som
    • har utbildats i att injicera botulinustoxin, och vars kompetens gällande administrering av botulinbehandlingar har verifierats av en legitimerad läkare, som har utfärdat honom/henne ett skriftligt tillstånd att administrera behandlingarna
    • arbetar i en tjänsteenhet under ledning och övervakning av en läkare

Administrering av behandlingar

  • privat förutsätter att tjänsteproducenten och tjänstenheten har registrerats i det riksomfattande registret över tjänsteproducenter (Soteri), och att beslutet om registrering har fattats innan verksamheten inleds. 
  • förutsätter också en läkemedelsförskrivning av den läkare som ansvarar för behandlingen, upprättande av journalanteckningar och en giltig patientskadeförsäkring.

Då det gäller botulinbehandlingar likställs tandläkare med läkare på det sätt som avses i Valviras anvisning om botulinbehandlingar.

Läs mer om registrering av tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården.

Kontakta oss

Valvira
Per e-post [email protected]
Per telefon 0295 209 244
klockan 10–11 (registreringsärenden gällande hälso- och sjukvården)
Per telefon 0295 209 444
klockan 10–11 (tillsyn över hälso- och sjukvården)

Regionförvaltningsverket
Per e-post [email protected] 
Per telefon 0295 016 780 (finska)
Per telefon 0295 016 781 (svenska)
klockan 9.30–15.30