Produkttillsyn av alkoholdrycker och sprit

Enligt alkohollagen ansvarar tillverkare och partiförsäljare av alkoholdrycker för kvaliteten på och sammansättningen av alkoholdrycker som de överlåtit till konsumtion. Tillverkaren och partiförsäljaren svarar också för att produkten och dess förpackningspåskrifter samt annan presentation överensstämmer med gällande stadganden och bestämmelser. Valvira styr och övervakar att tillverkarens och importörens ansvar tillgodoses med stöd av alkohollagen och livsmedelslagen.

Valvira övervakar tillverkningen och partiförsäljningen av sprit bland annat genom tillsynsinspektioner, marknadstillsyn, provtagning samt dokument- och registertillsyn. Tillsynen görs både planmässigt utifrån riskbedömningen och reaktivt. Betydelsen av tillståndshavarnas egenkontroll betonas och företaget ska i sin plan för egenkontroll beskriva åtgärderna för att garantera produktsäkerheten för alkoholdrycker. I planen för egenkontroll enligt alkohollagen ska man utreda hur fullgörandet av skyldigheterna enligt alkohollagen säkerställs.

Tillstånds- och produktregistret

Valvira har rätt att av tillståndshavaren få de anmälningar och uppgifter om försäljning och annan verksamhet som behövs för tillsynen och bedömningen av verksamhetens risker. En del av tillsynen är Valviras register över alkoholdrycker som säljs i Finland (produktregistret) och tillståndshavare (tillståndsregistret). I produktregistret registreras basuppgifter om alkoholdrycker som finns på marknaden i Finland samt om de näringsidkare som ansvarar för dem. Tillståndsregistret innehåller uppgifter om tillverkare, partiförsäljare och importörer av alkoholdrycker samt innehavare av serverings- och detaljhandelstillstånd som är verksamma i Finland. 

Tillsyn enligt alkohollagen

I detaljhandeln med alkoholdrycker kan man sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol. Om den analyserade alkoholhalten i produkterna i detaljhandeln överstiger 5,5 volymprocent med beaktande av mätosäkerheten för resultatet (till exempel 0,05 volymprocent), kan de levereras endast till Alko Ab:s detaljhandel. Enligt samma princip tolkas den övre gränsen för alkoholhalten i detaljhandeln med hantverksöl samt gårdsvin och sahti. Valvira övervakar också de allmänna förutsättningarna för tillverkare och partiförsäljare av alkoholdrycker.

Tillsyn enligt livsmedelslagen

Valvira övervakar med stöd av livsmedelslagen drycker som innehåller över 2,8 volymprocent alkohol. Utöver Valvira är Livsmedelsverket, kommunerna, regionförvaltningsverken, Försvarsmakten och Tullen livsmedelstillsynsmyndigheter. Livsmedelsverket planerar, styr, utvecklar och genomför livsmedelstillsynen på riksnivå och utarbetar en flerårig nationell tillsynsplan för hela tillsynskedjan. Förordningen om offentlig livsmedelstillsyn innehåller allmänna bestämmelser om den officiella kontrollen av livsmedelslagstiftningen som utförs av gemenskapens och medlemsstaternas behöriga myndigheter.