Ansökan om tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisnings- och forskningssyfte

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas för undervisnings- och forskningssyfte. Alkoholdrycker som tillverkats i undervisnings- och forskningssyfte får användas endast för analys och kvalitetskontroll av produkten.

Valvira kan bevilja tillverkningstillstånd för undervisning eller forskning för undervisnings- och forskningssyfte enligt läroplanen vid universitet, yrkeshögskolor, grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning. Valvira kan också bevilja tillstånd för annan forskning eller produktutveckling. Observera att tillståndshavaren inte har rätt att sälja, släppa ut på marknaden eller förmedla en produkt som tillverkats i undervisnings- och forskningssyfte.

Ansök om tillståndet i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst.

Det lönar sig att göra ansökan tillräckligt i god tid innan verksamheten inleds. Handläggningstiden för ansökan varierar från fall till fall. Behandlingsavgiften för tillståndsbeslut bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning och är 600 euro för ansökningar som inkommit senast den 31 december 2025.

Bifoga också till ansökan en undervisnings- eller forskningsplan till de delar som gäller tillverkning av alkohol samt en beskrivning av syftet med och mängden alkoholdrycker samt användningen av dem för analys och kvalitetskontroll.