Minderårigas självbestämmanderätt inom social- och hälsovården  

Inom social- och hälsovårdstjänsterna ska ett barns eller en ung persons åsikt om sin egen vård eller tjänst alltid utredas när detta är möjligt med hänsyn till hens ålder och utvecklingsnivå. 

En minderårigs självbestämmanderätt ska stödjas så att hens åsikt om hens egen social- och hälsovård utreds och beaktas på det sätt som hens ålder och utvecklingsnivå förutsätter. Ingen åldersgräns har fastställts för självbestämmanderätten, utan en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning från fall till fall med beaktande av ärendets art. Vid bedömningen av ärendets art och den minderårigas utvecklingsnivå kan man bland annat beakta ärendets inverkan på den minderårigas hälsotillstånd och förmåga att förstå ärendets och beslutsfattandets betydelse. En anteckning om bedömningen av den minderårigas självbestämmanderätt ska göras i journalhandlingarna.  

Inom socialvården ska en minderårig klients önskemål och åsikt utredas och beaktas på ett sätt som motsvarar hens utvecklingsnivå. Barnskyddslagen innehåller bestämmelser bland annat om att klargöra barnets åsikt och om hörande av barnet.

Om en minderårig med hänsyn till hens ålder och utvecklingsnivå är förmögen att själv besluta om sin vård och sina tjänster, ska hen vårdas i samförstånd med hen själv. Om en minderårig är förmögen att själv besluta om sin social- och hälsovård, har hen även rätt att förbjuda att uppgifter om hens hälsotillstånd, vård och tjänster lämnas ut till hens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. 

Kontakta oss

Via e-post [email protected]

Telefon 0295 209 299 
(tillsyn över socialvården)
klockan 9–11

Telefon 0295 209 444
(tillsyn över hälso- och sjukvården)
klockan 9–11