Applikationer för välbefinnande i enlighet med kunduppgiftslagen

Den applikation med hjälp av vilken privatpersoner kan hantera sina uppgifter om välbefinnande som har anslutits till Datalagret för egna uppgifter i FPA:s Kanta-tjänster är en applikation för välbefinnande i enlighet med kunduppgiftslagen. Privatpersoner kan i applikationen för välbefinnande få sina egna klientuppgifter ur arkiveringstjänsten, receptcentret och informationshanteringstjänsten i FPA:s Kanta-tjänster. Valvira upprätthåller ett offentligt register över anmälda applikationer för välbefinnande som uppfyller de väsentliga kraven.

En applikation för välbefinnande ska uppfylla de väsentliga kraven och tillgänglighetskraven för sitt användningsändamål. De väsentliga kraven indelas i krav gällande driftkompatibilitet, informationssäkerhet, dataskydd och funktionalitet. Applikationens tillverkare ansvarar för välbefinnandeapplikationens kravenlighet och certifiering.

Uppfyllandet av de väsentliga kraven verifieras genom en certifieringsprocess. Certifiering av en applikation för välbefinnande förutsätter:

  • En utredning om uppfyllandet av de väsentliga kraven.
  • FPA:s godkända samordnade testning av applikationen för välbefinnande.
  • En godkänd bedömning av informationssäkerheten utförd av ett av Traficom godkänt bedömningsorgan för informationssäkerhet.

De väsentliga kraven på välfärdstillämpningar och certifieringsprocessen definieras i föreskrift 6/2021 och dess bilaga från Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Registrering av en applikation för välbefinnande

Välbefinnandeapplikationens tillverkare ska registrera den kravenliga applikationen i Valviras register över informationssystem innan produktionsanvändningen inleds. Registreringar med stöd av kunduppgiftslagen är avgiftsbelagda i enlighet med Valviras avgiftsförordning.

Registreringsanmälan

För registreringsanmälan behöver du:

  • FPA:s utlåtande om samordnad testning
  • Intyg över bedömning av informationssäkerheten som utfärdats av ett bedömningsorgan för informationssäkerhet
  • Blanketten "Väsentliga krav på applikationer för välbefinnande" i enlighet med bilaga 1 till föreskrift 6/2021 från Institutet för hälsa och välfärd