Anmälningsskyldigheter och -rättigheter för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

De uppgifter som ingår i journalhandlingar och klienthandlingar inom socialvården är sekretessbelagda. Sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut endast med patientens eller socialvårdsklientens uttryckliga samtycke eller så som särskilt bestäms i lag.

Lagen innehåller bestämmelser om situationer där en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården, en serviceproducent och en person som är anställd hos serviceproducenten har en lagstadgad skyldighet eller rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna göra anmälningar till myndigheterna.

Anmälningsskyldigheter för yrkesutbildade personer

Anmälningsrättigheter för yrkesutbildade personer