Ansökan om tillverknings- eller importtillstånd och partihandelstillstånd för sprit

Om du vill börja tillverka eller importera sprit och bedriva partihandel  med sprit ska du ansöka om tillstånd hos Valvira. Valvira beviljar tillstånd på ansökan. 

Ansök om tillståndet i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst. 

Det lönar sig att göra ansökan tillräckligt tidigt innan tillverknings- eller partihandelsverksamheten inleds. Handläggningstiden för ansökan varierar från fall till fall. Handläggningstiden är dock i genomsnitt cirka tre månader. Valvira kan vid behov göra en förhandssyn av tillverkningslokalen tillsammans med en representant för den som ansöker om tillstånd. Vid förhandsbesiktningen bedömer Valvira om tillverkningslokalen uppfyller förutsättningarna enligt alkohollagen och livsmedelslagen (om spriten används för livsmedelsändamål). Dessutom går man under tillståndsprocessen tillsammans med tillståndssökanden igenom frågor som gäller lagstiftning, egenkontroll och rapportering.

Observera att behandlingsavgiften för tillståndsbeslutet bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning. 

Avgifter för tillverkning och partiförsäljning av sprit fram till 31.12.2025 euro
Tillverkningstillstånd för sprit 3 500
Import- och partihandelstillstånd för sprit 1 500
Tillverknings- eller import- och partihandelstillstånd för sprit, om sökanden har ett tidigare beviljat gällande tillverknings- eller import- och partihandelstillstånd för sprit 600
Registrering av livsmedelsverksamhet (ny verksamhet, väsentlig förändring av verksamheten, byte av aktör) 150
Ändring av tillstånd eller godkännande eller tillståndsvillkor 225
Ändring av tillstånd eller godkännande eller tillståndsvillkor, genom syn 600

Allmänna förutsättningar för beviljande av tillstånd

Valvira kan bevilja tillverknings-, import- eller partihandelstillstånd för ett sådant samfund med rättshandlingsförmåga (till exempel ett aktiebolag, ett andelslag eller ett bildat personbolag som antecknats i handelsregistret) för vilken en grundanmälan har gjorts till registermyndigheterna, eller för en person (firma) som anses ha de förutsättningar och den tillförlitlighet som krävs för denna verksamhet. 

Valvira kan bevilja tillstånd till en sökande som inte är försatt i konkurs, som i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten och fullgöra sina lagstadgade skyldigheter och som är känd för att vara tillförlitlig och till sina personliga egenskaper lämplig för uppgiften. Ett hinder för beviljande av tillstånd är om sökandens eller personens tidigare verksamhet som helhet betraktad visar att sökanden eller personen är uppenbart olämplig att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen.

Valvira bedömer den sökandes tillförlitlighet och lämplighet som tillståndshavare. I bedömningen beaktas bland annat

  • sökandens eller dennes ansvariga personers upprepade och betydande försummelser av skatter eller andra offentliga avgifter
  • annan än tillfällig medellöshet som konstaterats vid utmätning
  • tillstånd enligt alkohollagen som återkallats under de senaste fem åren 
  • domar som under de senaste fem åren har meddelats för ett uppsåtligt brott som har samband med idkande av näringsverksamhet och på vilket kan följa fängelse.

Tillverkningstillstånd för undervisnings- och forskningssyfte

Tillverkningstillstånd för sprit kan beviljas för undervisnings- och forskningssyfte. Sprit som tillverkats i undervisnings- och forskningssyfte får användas endast för analys och kvalitetskontroll av produkten. Mer information om tillverkningstillstånd för undervisnings- och forskningssyfte finns på sidan Ansökan om tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisnings- och forskningssyfte.